Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

III OSK 1015/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

, że 'Pod pojęciem informacji publicznej należy rozumieć wszystkie fakty dotyczące działalności publicznej zarówno organów władzy publicznej, jak i samorządów gospodarczych...
funkcje publiczne. Ponadto prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji 'o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...

II SAB/Kr 350/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-17

do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a ponadto o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego...
z prawem działalności administracji publicznej, która w myśl art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz...

II SA/Wa 1814/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek...
.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona...

II SAB/Wa 481/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-05

o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej...
, a tym samym naruszenie jego prawa człowieka i obywatela do dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej, stanowiącego immanentną część wolności...

I SA/Op 533/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-19

gospodarczych w systemie zmianowym., Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach...
ta jest bowiem wykorzystywana w zakresie niezbędnym do ciągłego funkcjonowania korzystających z niej podmiotów gospodarczych innych niż Spółka. Nawet gdyby uznać...

II SAB/Go 11/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-31

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej: p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe...
gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą., W rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, że adresat wniosku jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji...