Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

II SA 3027/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-31

. nie wykazała, iż przejęła kontrakty, klientów, bazy czy know how od uprawnionego z koncesji. Zdaniem organu działalność gospodarcza wykonywana w zakresie transportu...
listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz 1178 ze zm.) oraz art. 353 kc przez uznanie, że nie doszło do przejęcia od PHU [...] T. K...

VI SA/Wa 2233/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-05

siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pismem z dnia 14 listopada 2006 r. J. P. i A. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą C, (dalej jako: skarżący...
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) zachowują je nadal., Organ przyznał, że stacja kontroli pojazdów w L. przy ul. D. prowadzona...

I SA/Wa 86/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-14

Skarbowego w T. o rozpoczęciu działalności gospodarczej w dniu [...] czerwca 1993 r. Natomiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od dnia...
[...] czerwca 1993 r. do [...] września 1994 r. nie przedłożyła, gdyż jak stwierdziła zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r. (Dz...

II SA 4218/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-14

[...] listopada 1995 roku Minister Transportu i Gospodarki Morskiej udzielił B. J. i S. J., prowadzącym działalność gospodarczą pn. 'E.' z siedzibą w P., koncesji...
września 2001 roku o transporcie drogowym do cofnięcia licencji. Posiadacze licencji zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją z uwagi na panujący...

IV SA/Wa 302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.), zwanej dalej 'Konstytucją' oraz art. 6-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t...
. j.: Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, ze zm.), zwanej dalej 'ustawą o swobodzie działalności gospodarczej'. Przepisy te zdaniem Ministra są ogólnymi normami prawnymi...

I SA/Wa 1862/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-18

tego dotyczy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z 2 grudnia 1991 r. podmiotu gospodarczego oznaczonego jako J. H. 'X.' , deklarowany przedmiot...
działalności ' wszelka niekoncesjonowana działalność gospodarcza' . Za powyższy okres skarżący nie przedstawił żadnego dokumentu potwierdzającego faktyczne wykonywanie...

I SA 1239/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-25

. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz art. 8 i 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) , zasady...
Kodeksu Etyki Zawodowej tj. § 2 ust. 2 i § 1oraz § 17 Standardów Zawodowych., Ustalono, że pośrednik prowadząc własną działalność gospodarczą w ramach własnej kancelarii obrotu...

I SA/Wa 1428/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

dopiero po powrocie, czyli, w dniu [...] marca 2010 r. Dodatkowo zakwestionowano fakt doręczenia stronie korespondencji na adres prowadzonej działalności gospodarczej...
była wysyłana na adres prowadzonej działalności gospodarczej i fakt ten nie był nigdy zakwestionowany przez stronę, w trakcie prowadzonego postępowania. Dodatkowo organ...

VI SA/Wa 458/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

wykonywanymi przez inne osoby, art. 180 ust. 8 u.g.n, poprzez łączenie wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w ramach własnej działalności gospodarczej...
, ponieważ ww. jako przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie przepisu art.179 ust. 3 u.g.n. W związku...

IV SA/Wa 1015/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-18

, że działka nr [...] na której E. H. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów betonowo-ornamentacyjnych nie może uzyskać...
wykonywania działalności gospodarczej - art. 5 ustawy Prawo działalności gospodarczej. Decyzja Ministra Infrastruktury wpływa bowiem bezpośrednio na treść uprawnień skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   54