Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol

II GSK 933/10 - Wyrok NSA z 2011-09-29

do uzupełnienia wniosku poprzez podanie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej oraz przedstawienia dowodu takiego wpisu., W odpowiedzi...
: [...])., Następnie Minister Środowiska - działając na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095...

VI SA/Wa 338/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-15

działalności gospodarczej oraz przedstawienia dowodu takiego wpisu., Dyrektor [...] Z. oświadczył, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS (pismo...
prawną przyjętą w decyzji z dnia [...] października 2009 r. był art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej., Jak wynika...

VI SA/Wa 1541/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-11

w sposób zorganizowany i ciągły od 2002 r., co w ujęciu Prawa geologicznego i górniczego, Prawa działalności gospodarczej i prawa podatkowego jest działalnością gospodarczą. Zarobkowe...
niż w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie koncesji. Gdyby skarżący tylko przemieszczał piasek na swoich gruntach w ramach wykonywania prac ziemnych...

IV SA/Wa 722/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-15

skarżącego dochodu z tytułu emerytury (np. kopii decyzji o przyznaniu świadczenia emerytalnego) oraz z tytułu prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej,, 3...
), kopię decyzji o waloryzacji emerytury żony skarżącego, kopię zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym 2015 z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej...

II GSK 268/14 - Wyrok NSA z 2015-03-12

% podatkiem VAT. W konsekwencji Wojewoda [...] uznał, że wydobywanie przez Z. Ż. piasku w sposób zorganizowany, ciągły i zarobkowy od 2002 r. stanowi działalność gospodarczą...
, czy też w rozmiarach odpowiadających prowadzeniu działalności gospodarczej., W kontekście powyższego i odwołując się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r. o sygn. akt...

II OSK 1820/15 - Wyrok NSA z 2017-03-30

działalność gospodarczą pod nazwą [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2407/14 w sprawie ze skargi...
Z. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec...

VI SA/Wa 3505/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm. - dalej także 'u.s.d.g.'), a także art...
z dyspozycją art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo...

VI SA/Wa 3504/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm. - dalej także 'u.s.d.g....
, co zgodnie z dyspozycją art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo...

VI SA/Wa 2701/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-18

. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez K. W. prowadzącego uprzednio działalność gospodarczą pod nazwą [...] od decyzji Marszałka...
. o swobodzie działalności gospodarczej (...)' i w tym zakresie organ orzekł, poprzez nadanie temu fragmentowi decyzji brzmienia:, 'działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1...

IV SA/Wa 2328/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-11

działalność gospodarczą pod nazwą '[...]', jednak według oświadczenia wnioskodawczyni firma męża nie przynosi dochodów, w 2012 r. poniosła stratę w wysokości 40.368, 50...
na karcie kredytowej w wysokości 10.000 zł., W związku z powziętymi wątpliwościami co do uzyskiwanych przez męża skarżącej dochodów z działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100