Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

II SA/Bd 637/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-22

jest przedsiębiorstwo, a zatem jednostka prowadząca działalność gospodarczą. W tym zakresie Wnioskodawca argumentował, że jedyna działalność gospodarcza, jaką będzie prowadził...
na infrastrukturze objętej projektem, mieści się w zakresie pomocniczej działalności gospodarczej w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy...

II SA/Bd 1253/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-22

dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia [...] lipca 2004 r. o swobodzie...
działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z CElDG wnioskodawca [...].03.2018 r...

II GW 33/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

przedsiębiorcy J. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: [...] W., o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5...
miejsce wykonywania działalności gospodarczej wpisane w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej tj. ul. G., S. Marszałek nadmienił, iż z analizy przesłanej...

III SA/Wr 404/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-13

skarżącej identyfikacja pomocy publicznej możliwa jest w przypadku, gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, co w myśl właściwego orzecznictwa europejskiego...
na wpływie dofinansowania działalności kulturalnej objętej projektem na jakąkolwiek inną ewentualną działalność gospodarczą, gdyż działalność prowadzona przez A ma charakter...

II SA/Bd 283/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-04-21

uwidocznione w KRS. Zdaniem autora skargi 'prowadzenie działalności gospodarczej' oznacza dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających...
w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego. Chodzi tu o ogół czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej przedsiębiorcy, pozostających...

III SA/Wr 39/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-05

rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat'., W toku oceny projektu ustalono, że wniosek nie spełnia kryterium, nr 4 'Kompletność i zgodność...
przedstawienie powiązań osobowych i prawnych z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w których wspólnicy wnioskującej spółki posiadają udziały, zasiadają...

II SA/Bd 708/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-29

kryteriów formalnych:, 1. Kryterium A.2. Wniosek złożony przez uprawnionego wnioskodawcę. Wnioskodawca nie zatrudniał dotychczas w swojej działalności gospodarczej...
pracowników w całym okresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie działalności ujętych jako PKD planowanych do dofinansowania w przedmiotowym wniosku o dofinansowanie...

I OSK 1300/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

jako 'P.p.s.a.'. Nadto Sąd wskazał, iż skarżący - prowadząc działalność gospodarczą i będąc uprawnionym do wydobywania kopalin, które drogą wojewódzką nr [...] przewozi...
skarżącego w prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd podkreślił, iż tym samym zaistniały warunki kontroli legalności zaskarżonego aktu, co jednak nie oznacza uznania...

I SA/Bd 855/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-26

w oparciu o zapisy uwidocznione w KRS. Zdaniem autora skargi 'prowadzenia działalności gospodarczej' oznacza dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych...
zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego. Chodzi tu o ogół czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej przedsiębiorcy...

III SA/Wr 701/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-24

, że w projekcie nie występuje pomoc publiczna. W ocenie strony skarżącej identyfikacja pomocy publicznej możliwa jest w przypadku, gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą...
wystąpienia efektu zewnętrznego polegającego na wpływie dofinansowania działalności kulturalnej objętej projektem na jakąkolwiek inną ewentualną działalność gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   24