Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

IV SA/Wa 1112/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

z punktu widzenia prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych czy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w żaden sposób nie wpływa na obowiązki strony postępowania...
w toczącym się postępowaniu;, bezpodstawne przyjęcie, że rozstrzygnięcie nie narusza interesu skarżącej, gdyż rozpoznawany przypadek dotyczy działalności gospodarczej mającej...

II OZ 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-28

jest dochód uzyskiwany z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 532 zł miesięcznie; świadczy usługi administracyjne i doradcze. Mieszka w domu o powierzchni 90 m2...
Sądu wnioskodawca wyjaśnił, że prowadzona działalność gospodarcza jest jego jedynym dochodem, dochód miesięczny w 2013 r. wynosi 532 zł, rachunków nie zbiera...

II SA/Po 205/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. F. K. w S. na decyzje Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w P. z dnia...
Powiatowego Inspektora Weterynarii w P. z dnia (...) grudnia 2008 r. nakładającą na F. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. F. K. karę pieniężną...

VIII SA/Wa 258/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-13

skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając podał, iż do zakresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej należy produkcja karmy...
możliwości produkcji karmy, jest w dalszym ciągu zobowiązany do ponoszenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Miesięczny koszt prowadzonej przez skarżącego...

IV SA/Wa 277/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

, zakupione przez Przychodnię Weterynaryjną '[...]' sprzedawane są przez podmiot [...]. M. P., oprócz Przychodni Weterynaryjnej '[...]', prowadzi działalność gospodarczą...
bez przepisu lekarza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ([...] M. P.) pod warunkiem dokonania zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii na 7 dni...

II SA/Gl 231/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-03

. 37 m2, posiada również nieruchomość, w której prowadził działalność gospodarczą, a która obecnie jest zajęta przez komornika i nie posiada żadnych innych przedmiotów...
wartościowych ani też oszczędności, papierów wartościowych lub środków pieniężnych. Skarżący podał, że prowadzona przezeń działalność gospodarcza nie przynosi dochodu...

II SA/Gd 375/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-28

. z prowadzonej przez skarżących działalności gospodarczej, zaświadczeń ZUS o wysokości ich świadczeń emerytalnych, wyciągów z rachunku bankowego wnioskodawców dla prowadzonej...
działalności gospodarczej, kserokopii rachunków za wywóz nieczystości i wodę, energię wraz z wezwaniami do zapłaty i upomnieniami, obwieszczeń o licytacji ruchomości...

II SA/Ke 258/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-07-19

świadczenie w wysokości 1978,15 zł., jednakże stan jego zdrowia nie tylko nie pozwala mu na prowadzenie działalności gospodarczej, ale również powoduje, że koszty leczenia...
z działalności gospodarczej. W chwili obecnej nie prowadzi działalności i nie ma z jej tytułu przychodów. Dodatkowo skarżący podniósł, iż znaczne kwoty związane z likwidacją...

II SA/Lu 400/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-09

w [...], a w szczególności w punkcie sprzedaży jaj Hala [...]. Punkt ten prowadzony jest przez K. W., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [...]. Przedmiotowa działalność...
, że jak wynika z wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej K. W., prowadzi działalność pod firmą...

II OSK 1107/15 - Wyrok NSA z 2017-01-25

kasacyjnej K. C. i M. C. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s. c. Zakład Mleczarski od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17...
grudnia 2014 r. sygn. akt II SA/Rz 865/13 w sprawie ze skargi K. C. i M. C. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s. c. Zakład Mleczarski na decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   31