Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

I OZ 5/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3...
, że Fundacja w niniejszej sprawie występuje jako strona w swojej własnej sprawie dotyczącej realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku...

II SAB/Wa 253/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

działalnością gospodarczą i wykonywanym zawodem adwokata. Podstaw pozyskania danych nie upatrywał zatem w interesie publicznym, lecz wyłącznie w interesie własnym...

II SAB/Wa 149/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-20

ich zaś z uprawnieniem do uzyskiwania informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego., Materia uregulowania dostępu do informacji o działalności w/w organów...
również...' w sposób jednoznaczny wskazuje na intencję ustawodawcy zrównania problematyki dostępu do informacji o działalności organów samorządu zawodowego i gospodarczego z dostępem do informacji...

II GSK 801/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Gospodarczej skargi kasacyjnej T. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 1331/18 w zakresie odrzucenia...
Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie...

II SAB/Po 70/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-05

informacji o działalności organów nie tylko władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, ale i organów samorządów gospodarczych i zawodowych, przewidziano w art. 4...
wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy samorządów gospodarczych i zawodowych., W tym miejscu zauważyć należy, że rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych...

II GSK 879/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Gospodarczej skargi kasacyjnej T. G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 1653/10 w sprawie ze skargi T. G...
osiągnięty., Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg...