Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

II GZ 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-03

przez Spółkę działalności gospodarczej., Po rozpatrzeniu wniosku strony o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzją z dnia 16 maja 2006 r., nr [...] Komisja Papierów...
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Kuba po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...

VI SA/Wa 1469/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-05

pieniężną w wysokości 500.000 tys. złotych, ponadto organ zawarł w decyzji postanowienia ograniczające swobodę prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej...
. Nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożenie kary pieniężnej postanawia: odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie : I.B., M.B., H.B....

III SA 1468/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-13

spółki i podjęcia w oparciu o realne przesłanki decyzji o zaangażowaniu kapitału w akcje tej spółki. Zdaniem Komisji w toku prowadzonej działalności gospodarczej zarząd...
gospodarczej E. S.A. powodowało brak możliwości dokonania obiektywnej oceny ryzyka inwestycyjnego, narażając tym samym inwestorów na straty finansowe. KPWiG uznał ponadto...

II GSK 269/08 - Wyrok NSA z 2008-07-15

Chojnacki po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożenia kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżony wyrok...

VI SA/Wa 1469/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-23

działalności maklerskiej oraz nałożenia kary pieniężnej p o s t a n a w i a: zwolnić W. SA w upadłości z siedzibą w W. od kosztów sądowych. W dniu [...] lipca 2006 r. (data stempla...
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - skargę na decyzję tego organu z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności...

VI SA/Wa 2015/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-08

przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta., 3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002...
, gdy jest prawdopodobne, iż w przyszłości jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne związane z przeprowadzoną transakcją, które można wycenić w wiarygodny...

VI SA/Wa 1905/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-23

do publicznego obrotu akcji spółek ma związek z polityką gospodarczą kraju i pośrednio poziomem życia społeczeństwa, w tym zatrudnionych w nim pracowników. Organ nie podzielił...
omówionego poglądu i stwierdził, że polityka gospodarcza realizowana jest na etapie podejmowania przez Ministra Skarbu Państwa decyzji o przeprowadzeniu pierwszej oferty...

II GSK 50/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

.), Protokolant Aleksandra Kuc, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej 'N. C.' Spółki Akcyjnej w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki. Skarżąca dodała ponadto, że ewentualne upublicznienie indywidualnych zarobków, przy braku zgody członków organów zarządzających...

II GSK 234/07 - Wyrok NSA z 2007-11-21

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. P. T. F. I. S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
a więc dopuściło się naruszenia przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych, to była władna nałożyć karę pieniężną zgodnie z treścią tego przepisu. Tym samym Sąd uznał...

VI SA/Wa 1017/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-16

, pod warunkiem, że brak tej informacji nie uniemożliwi inwestorom prawidłowej oceny rzeczywistej sytuacji gospodarczej, majątkowej, i finansowej emitenta. Decyzję w sprawie...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem...
1   Następne >   3