Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II SA/Rz 967/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-07

fizycznych, a zatem m.in. przychody osiągane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wchodzące w skład dochodu rodziny, na podstawie którego z kolei Komisja dokonuje...
. Tym samym, skoro strata powstała w latach ubiegłych przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie została wymieniona w powołanej regulacji, to nie jest uprawnione i możliwe...

II SA/Rz 537/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-08

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu [...] z dnia 1 października 2014 r. Ustalono, że ojciec strony w 2013 r. z prowadzonej działalności gospodarczej...
. Poza sporem pozostaje, że skarżąca pozostaje na utrzymaniu swoich rodziców. Jej ojciec prowadził działalność gospodarczą, która w 2013 r. przyniosła stratę w wysokości 2...

II SA/Rz 298/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-18

dochodu podlegające wyłączeniu nie zostały wymienione straty z prowadzonej działalności gospodarczej poniesione z lat ubiegłych. O tego rodzaju stratach nie wspomina...
czerwca 2022 r. o rocznych dochodach skarżącej za 2019 r. miało związek z dokonaniem przez nią kolejnych rozliczeń strat z działalności gospodarczej., Sąd...

IV SA/Po 359/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-15

wniosku skarżąca podała, że prowadzi gospodarstwo domowe z matką i bratem, a źródłem ich utrzymania są renty rodzinne w wysokości [...] zł. (matka prowadząca działalność...
gospodarczą jest obecnie na chorobowym). Do wniosku skarżąca załączyła zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za 2009r., z których wynika...

IV SA/Po 734/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

napisał, że sytuacja materialna rodziny jest ciężka; działalność gospodarcza ojca praktycznie nie przynosi dochodu; głównym źródłem utrzymania wnioskodawcy są alimenty...
B[...], która przyznała, że popełniono błąd w wyliczeniu, przy czym stwierdziła, że niemożliwym jest uzyskanie tak niskiego dochodu z działalności gospodarczej...

II GSK 118/05 - Wyrok NSA z 2005-09-07

obu instancji stwierdziły, iż w dokumentacji z przeprowadzonego przetargu brak było wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierającego adnotację o aktualności...
Karolina Mamcarz, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2005 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. M. i K. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Łd 199/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,, - rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, lub wznowieniem...
lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,, -wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności...

IV SA/Po 359/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-06

na wyposażenie pomocne dla podjęcia działalności gospodarczej, podniosła też, że dotacja ta jest nieopodatkowana i nie powinna być wliczana do dochodu., W wyniku rozpatrzenia...
do dowolnego dysponowania, lecz na przystosowanie pomieszczenia i wyposażenie biura i że zostały rozliczone w całości na podstawie faktur. Zaznaczyła, że działalność...

II SAB/Po 47/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-19

dochodu., Następnie oświadczył, że nie posiada żadnej nieruchomości, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada samochodów, nie jest także w stanie podać wysokości...

II GZ 138/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-10

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Andrzej Kuba po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia...
r., Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie:, Sędzia NSA Andrzej Kuba, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2006 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...
1   Następne >   3