Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

II SA 3097/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-30

do realizacji określonych zadań gospodarczych, ponieważ nie mieści się to w przedmiocie działalności powszechnego towarzystwa emerytalnego. Nie podzieliła stanowiska...
przez [...] innego rodzaju działalności gospodarczej. Zatem, nabycie składników majątku spółki S., obejmujące także jej zobowiązania, nie mieści się w zakresie pojęcia...

VI SA/Wa 2112/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-20

. Nie można twierdzić, że komisja naruszyła konstytucyjną zasadę swobody działalności gospodarczej oraz wolności wyboru i kontynuowania zawodu oraz wyboru miejsca pracy...
przez organ wyrażonej w art. 22 oraz art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasady wolności działalności gospodarczej a także wolności wyboru i wykonywania zawodu...

II GSK 348/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

Polskiej poprzez ograniczenie chronionego konstytucyjnie prawa swobody działalności gospodarczej, a także wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, pomimo...
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasady wolności działalności gospodarczej a także wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. O niewykonalności decyzji...

VI SA/Wa 1769/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

o działalności ubezpieczeniowej zabraniałoby stosowania wykładni celowościowej. Wskazać także należy na specyfikę działalności gospodarczej, jaką jest działalność ubezpieczeniowa...
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o działalności ubezpieczeniowej 1. uchyla...

VI SA/Wa 1780/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

ustawy o działalności ubezpieczeniowej zabraniałoby stosowania wykładni celowościowej. Wskazać także należy na specyfikę działalności gospodarczej, jaką jest działalność...
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o działalności ubezpieczeniowej 1...

GSK 41/04 - Wyrok NSA z 2004-09-21

Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 lutego 1996 r. III AZP 26/35 OSP 1997 r. z.1), Działalność ubezpieczeniowa jest działalnością gospodarczą...
podmiotu, wobec którego środek ten zastosuje., Jak zaznaczono wyżej działalność ubezpieczeniowa jest działalnością gospodarczą - którą w tym konkretnym przypadku prowadzi...

VI SA/Wa 116/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-25

przez [...] S.A., Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178...
. 82b ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.), cofnęła R. B. zezwolenie...

II GSK 62/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

, Protokolant Aleksandra Kuc, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych...
. Powodem złożenia wniosku było wejście w życie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.), która w art. 27 ust. 3...

II GSK 8/06 - Wyrok NSA z 2006-04-05

Anna Tomaka, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Warszawie...
wolnymi od obciążeń przeznaczonymi na dokonanie pośredniego nabycia akcji w okresie, o którym mowa w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej...

II GSK 220/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Warszawie od wyroku...
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej. W dacie podjęcia zaskarżonej...
1   Następne >   3