Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

III SAB/Gl 238/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-09

publiczne a prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych...
źródłem finansowania działalności izby albowiem majątek izb lekarskich powstaje ze składek członkowskich, zapisów, darowizn i dotacji, z wpływów z działalności gospodarczej...

II SA/Wa 2187/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

ubezpieczeniowej, a następnie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sfery ubezpieczeń nie mógł cechować się 'naiwnością' skoro działając na tym obszarze...
25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1647) sąd ten sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę działalności...

III SAB/Gl 165/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-13

funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek...
publicznych. Zgodnie z ustawą do takich informacji, w szczególności należą informacje o:, - statusie prawnym lub formie prawnej,, - organizacji,, - przedmiocie działalności...

III SAB/Gl 101/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

z art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137), sądy administracyjne kontrolują działalność administracji...
publicznej pod względem zgodności z prawem., Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 ustawy 1 ppsa kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne...

III SAB/Gl 90/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-31

sprawiedliwości w zakresie swojej właściwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, która według art. 1 § 2 tej ustawy - co do zasady - sprawowana jest pod względem...
ze zm., dalej: p.p.s.a.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe...

I OSK 3085/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Choć mniejsze podmioty nie mają obowiązku publikacji swoich sprawozdań finansowych nie zmienia to faktu, że sprawozdania finansowe izb...
, zgodnie z art. 182 § 2 i 3 p.p.s.a., Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie...