Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II GSK 644/08 - Wyrok NSA z 2009-01-20

naruszenia art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) z uwagi na prowadzenie postępowania...
i nie są w żaden sposób ograniczone przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Po rozpoznaniu odwołania, Komendant P. Oddziału Straży Granicznej w S...

II SA/Wa 1753/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

. P. zwrócił się z wnioskiem do Komendanta [...] Oddziału [...] o zaliczenie do wysługi lat dla celów uposażeniowych okresu prowadzenia działalności gospodarczej od dnia...
rozporządzenia MSWiA z dnia 10 września 2008 r. Organ wskazał również, że aktem prawnym regulującym prowadzenie działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 2 lipca 2004...

II SA/Sz 1062/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-07

Granicznej nałożył na M S prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą '(...)', karę pieniężną w wysokości 6.000 zł w związku z wykonywaniem transportu drogowego osób...
. o swobodzie działalności gospodarczej z uwagi na prowadzenie niniejszego postępowania i wydanie decyzji, pomimo równolegle prowadzonego postępowania kontrolnego w przedsiębiorstwie...

IV SA/Wa 1303/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-27

i 2 autokarów Volvo B12. Podała, że z tytułu działalności gospodarczej uzyskuje dochód miesięczny netto w wysokości 3081,27 zł. Jako wydatki wymieniła: raty leasingowe...
formularzu PPF podała m. in., że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz z niepełnoletnimi dziećmi, z tytułu działalności gospodarczej uzyskuje dochód w wysokości...

II SA/Rz 615/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-10-25

w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. W postępowaniu zakończonym zaskarżoną decyzją wyjaśniono, że odwołujący się takiego zaświadczenia nie posiada...
i międzynarodowy transport drogowy oraz każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej niespełniającej warunków...

II SA/Wa 1910/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-09

Straży Granicznej o zaliczenie do wysługi lat dla celów uposażeniowych okresu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od [...] listopada 1992 r. do [...] września...
pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub wynikające ze stosunku służbowego. Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest tożsame z pełnieniem...

II SA/Wa 795/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

nieważność ww. rozkazu personalnego Komendanta [...] Oddziału SG w części zaliczającej do wysługi lat okres prowadzenia przez M. O. działalności gospodarczej od dnia...
[...] czerwca 2001 r. nr [...] okres działalności gospodarczej zaliczono do wysługi lat na podstawie § 48 zarządzenia nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17...

III SA/Gd 45/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-03

ponadto, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą generując stratę. Zadeklarowany dochód miesięczny wnioskodawca określił na kwotę 1.142.304,77 zł., Celem...
o wynikach działalności gospodarczej obrazująca uzyskanie w 2012 r. przychodu w łącznej kwocie 1.142.304,77 zł;, - lista środków trwałych;, - plan amortyzacji środków trwałych...

II SA/Go 905/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-01

materialnej. P.G. podał, że prowadzi działalność gospodarczą która przynosi stratę (65.000 zł). Oświadczył, że posiada dług wobec kontrahentów w wysokości około 400.00 zł...
wyciągów z wszystkich posiadanych przez skarżącego rachunków bankowych za ostatnie dwa miesiące,, 3. zestawienie wartości przychodów z działalności gospodarczej...

IV SA/Wa 1563/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

wywoła daleko idące skutki dla prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, narażając na zagrożenie stanem niewypłacalności. Nadmieniła, że jeden z pracowników celowo...
dewizowych oraz lokat terminowych, a także z wszelkich rachunków bankowych otwartych dla prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, - z okresu ostatnich sześciu miesięcy...
1   Następne >   +2   +5   +10   27