Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SA/Wa 323/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-10

funkcję publiczną' ma na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej autonomiczne i szersze znaczenie, niż w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności...
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne czy w art. 115 § 13 i 19 Kodeksu karnego. Użyte w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej pojęcie 'osoby...

II SA/Wa 2856/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-29

u.d.i.p. autonomiczne i szersze znaczenie, niż w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, czy w art. 115 § 13 i 19...
żadnego wpływu na procesy decyzyjne, w szczególności dotyczące działalności instytucji, w tym wydatkowania publicznych środków., 7. Skarżący w skardze do Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Gl 732/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-23

oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...
bezpośrednio bieżącej działalności związkowej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.podtrzymując dotychczasową argumentację., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SAB/Wa 454/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-19

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych...
, który upłynie [...] czerwca 2020 r., Skarżący w odpowiedzi z [...] maja 2020 r. podał, że wnioskowane informacje są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej...

II SAB/Wa 118/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-23

administracyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1066), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej...
. Stosownie bowiem do treści art. 3 § 2 wyże wymienionej ustawy, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie...

II SAB/Bk 93/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-20

o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej...
działalności administracji publicznej poprzez rozpoznawanie skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Bezczynność w prowadzeniu postępowania przez organ...

II SAB/Bk 73/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-09-06

). Nie można go zatem interpretować zawężająco. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej: p.p.s.a.), sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej poprzez rozpoznawanie...

II SAB/Wa 287/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-08

być udzielone nie są związane z działalnością statutowa Związku, a partykularnymi interesami poszczególnych jej członków. Jednocześnie w piśmie, organ wskazał, że w określonym...
, kontrolę działalności administracji publicznej, pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Kontrola działalności administracji publicznej...

II SO/Bk 34/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-17

rolnicze, a także stare budynki gospodarcze. Poza tym podał, że nie posiada oszczędności czy też innych przedmiotów wartościowych. W uzasadnieniu swego wniosku skarżący podniósł...
wezwał skarżącego do złożenia w terminie 7 dni dodatkowego oświadczenia m.in. wskazania: charakteru działalności rolniczej oraz wysokości dochodu z nieruchomości rolnej...

II SO/Bk 34/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-21

o powierzchni [...] m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha. Dodatkowo wnioskodawca posiada stary ciągnik i inne maszyny rolnicze, a także stare budynki gospodarcze...
dodatkowego oświadczenia m.in. wskazania: charakteru działalności rolniczej oraz wysokości dochodu z nieruchomości rolnej (z uwzględnieniem dopłat) oraz przedstawienia...
1   Następne >   3