Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SAB/Ke 5/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-03

. Wnioskodawca od 1 lutego 2014 r. zawiesił działalność gospodarczą która przynosiła miesięczny dochód w wysokości 881 zł. Żona skarżącego jest osobą bezrobotną, pobiera...
z rodzina w K. w mieszkaniu o powierzchni 56 m². Wnioskodawca wykazał własność budynku gospodarczego, gruntów rolnych o powierzchni 8,81 ha, ponadto dzierżawi grunty...

II SAB/Ke 6/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-10

. zawiesił działalność gospodarczą, która przynosiła miesięczny dochód w wysokości 881 zł. Żona skarżącego jest osobą bezrobotną, pobiera zasiłek na dzieci w wysokości...
w wieku szkolnym. Skarżący mieszka wraz z rodziną w mieszkaniu o powierzchni 56 m². Wnioskodawca wykazał także własność budynku gospodarczego, gruntów rolnych...

II SA/Ke 428/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-08-02

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą., Po dokonaniu oceny formalnej wniosku oceniający go w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy Dyrektor A. L. pismem z dnia 29...
przedsiębiorczości i samozatrudnienia Konkurs A1 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 grudnia 2011r., sygn. II SA/Ke...

I SAB/Bk 11/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-12-29

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich' objętego PROW na lata 2014-2020, znak sprawy [...]., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 6 grudnia 2022 r...
o przyznanie pomocy finansowej na operację typu 'Premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności' w ramach poddziałania 6.2 'Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej...

II GZ 559/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

jako przedsiębiorca, tym samym winna podejmować wszelkie niezbędne działania w celu prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodów. Nieprowadzenie...
Gospodarczej zażalenia L. sp. z o.o. w F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 r. sygn. akt VIII SAB/Wa 70/15 o odmowie...

II GZ 563/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

wszelkie niezbędne działania w celu prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodów. Nieprowadzenie działalności oznacza, że brak środków na ponoszenie kosztów...
Gospodarczej zażalenia L. sp. z o.o. w F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 r. sygn. akt VIII SAB/Wa 69/15 o odmowie...

II GZ 564/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

podejmować wszelkie niezbędne działania w celu prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodów. Nieprowadzenie działalności oznacza, że brak środków...
Gospodarczej zażalenia L. sp. z o.o. w F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 r. sygn. akt VIII SAB/Wa 71/15 o odmowie...

III SAB/Wr 35/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-09

Sprawa ze skargi B.G. na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o O. w przedmiocie niedokonania zmiany wpisu w ewidencji producentów oddala skargę.

I SAB/Sz 4/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-20

rolnego ubiegającego się o pomoc i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5...
mowa w art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., z którego wynika, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg...

III SAB/Wr 12/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-08

załącznika w postaci kopii zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym wymaganego na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego . W dniu [...] r...
. (data nadania w polskiej placówce pocztowej to [...] r.) wpłynęła kopia zgłoszenia podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym podpisana przez skarżącego opatrzona datą...
1   Następne >   +2   4