Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 483/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-28

prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012...
handlowy. W związku z tym organ przyjął, że skarżąca uzyskała w 2014 r. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli ze źródła przychodu określonego w art...

FSK 1006/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

podniesionego przez stronę argumentu, iż sprzedaż została dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a dochód z niej winien być rozliczony razem z dochodami...
o podatku dochodowym. Podatnik prowadził działalność gospodarczą od 1990 r. Do 1998 r. - jak wynika z przedstawionych przez podatnika zaświadczeń o wpisie do ewidencji...

I SA/Wr 3109/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-14

[...], nr [...] w przedmiocie określenia wysokości straty poniesionej w 1998 r. z dzierżawy nieruchomości oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. I. uchyla zaskarżoną...
małżonków osiągniętych w 1998 r. (PIT-33), w którym wykazano dochód Pana J. z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 41,08 zł, dochód z tytułu wynagrodzenia...

I SA/Wr 3108/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-14

., Kontrola źródłowa przeprowadzona przez Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w O. w zakresie prowadzonej przez Pana J. działalności gospodarczej wykazała...
istnienie trzech grup przychodów w postaci: działalności gospodarczej, dzierżawy nieruchomości i działalności wykonywanej osobiście pod jednym wspólnym zarejestrowanym...

I SA/Bk 1845/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-30

gospodarczej (prowadził wyłącznie działalność przestępczą pod pozorem działalności gospodarczej). Wystawione przez niego faktury nie mogły być uwzględnione przy ustalaniu kosztów...
uzyskania przychodów w działalności gospodarczej Skarżącego., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B. decyzją z dnia [...] października 2017 r., nr [...] utrzymał...

II FSK 211/06 - Wyrok NSA z 2007-02-07

działalność gospodarczą, której przedmiot w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /z 9 marca 1998 r. i 17 lipca 2000 r./ został określony...
z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy podatnik dysponował prawami...

I SA/Gd 1147/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-05

. Ponadto M. M. poinformował organ, iż decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 września 2002 r. dotyczącą wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej...
Miasta decyzją z dnia 4 kwietnia 2002 r. wykreślił z dniem 18 października 2001 r. z ewidencji działalności gospodarczej wpis dokonany dnia 21 stycznia 1998 r. - Agencja...

FSK 1005/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

Sprzedaż nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą - sprzedaż i serwis samochodów nie tworzyła przychodu z takiej działalności. Wobec jednoznacznego wyłączenia...
przychodu ze sprzedaży nieruchomości z grupy przychodów z działalności gospodarczej, przez art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

I SA/Bk 392/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-20

z działalności gospodarczej za 2015 r. odpowiednio o kwotę 69.512,20 zł i 23.170,73 zł. Ponadto stwierdzono zaniżenie kosztów uzyskania przychodów odpowiednio o kwotę 8.513,48 zł...
przez skarżących w zakresie sprzedaży 11 działek budowlanych wyczerpują definicję działalności gospodarczej w świetle u.p.d.o.f. i nie mieszczą się w zakresie zwykłego wykonywania...

I SA/Łd 83/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-25

wpis do ewidencji działalności gospodarczej, informując jednocześnie o założeniu ewidencji sprzedaży i opłacaniu podatku dochodowego w formie zryczałtowanego podatku...
zlikwidował prowadzoną działalność gospodarczą z dniem 2 listopada 2000 r., W trakcie postępowania Urząd zwrócił się do Urzędu Statystycznego z prośbą o wydanie opinii...
1   Następne >   +2   +5   +10   100