Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

I OSK 289/11 - Wyrok NSA z 2011-07-08

.)., Od powyższych decyzji Spółka wniosła odwołanie podnosząc, że doszło do naruszenia art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z którego wynika, że organy kontroli...
się pominął przepis art. 77 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach...

I OSK 1030/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U....
w Gdańsku z dnia [...] września 2009 r. o rozpatrzeniu sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

III SA/Gd 543/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-03

z dnia 2 października 2009 r. Okręgowy Inspektor Pracy w [...] powołując art. 84c ust.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...
2009 roku o rozpatrzeniu sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej utrzymał w mocy zaskarżone...

III SA/Kr 1002/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-11

.: [...] w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w którym postanowił...
kontynuować czynności kontrolne. Jako podstawę prawną wydanego Postanowienia wskazał art. 84c ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...

II SA/Bd 1258/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-03

. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Skarżąca wniosła zażalenie na wymienione postanowienie do Okręgowego, Inspektora Pracy w [...]., Okręgowy Inspektor...
.) reguluje w Rozdziale 4 'Postępowanie kontrolne'. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm...

II SA/Bd 926/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-09-28

działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnienie) w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. i nadal', Pismem z dnia 20 maja 2015 r. spółka wniosła sprzeciw wobec czynności...
o Państwowej Inspekcji Pracy i art. 84c ust. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez przyjęcie, że postępowanie przed Organem I instancji...

II SA/Bd 879/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-08-11

. o swobodzie działalności gospodarczej - prowadzenie u jednego przedsiębiorcy więcej niż jednej kontroli jednocześnie., Postanowieniem z dnia [...]21 stycznia 2015 r. inspektor...
materialnego - art. 82 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez ich nieprawidłowe zastosowanie, polegające na przyjęciu, jakoby...

III SA/Gl 874/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-10-28

gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 2168 t.j.) normuje w Rozdziale 5 kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Powołana ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy...
działalności gospodarczej normuje w art. 77 ust. 1 zakres przedmiotowy kontroli stanowiąc o kontroli działalności gospodarczej. Zakres tej kontroli wynika z regulacji...

II SA/Bd 418/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-08

pkt 2 i ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez ich nieprawidłowe zastosowanie, polegające na przyjęciu, jakoby w przedmiotowym przypadku kontrola...
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) normuje w Rozdziale 5 kontrolę działalności gospodarczej...

II SA/Bd 14/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-12

art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Skarżąca wniosła zażalenie na wymienione postanowienie do Okręgowego, Inspektora Pracy...
i nieodniesieniu się w uzasadnieniu postanowienie do sformułowanych zarzutów naruszenia przepisów art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 7...
1   Następne >   +2   +5   +10   86