Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 1348/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z poźń. zm.) i nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze...
Sądowym, ani do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma I. nie jest więc przedsiębiorcą w myśl przepisów ww. ustawy a tym samym nie można uznać jej za wprowadzającego...

IV SAB/Wa 19/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-16

. 1 w związku z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Ponadto zarzucono naruszenie przepisów postępowania, tj.: art. 1 k.p.a....
wprowadzających baterie i akumulatory. Wpis przedsiębiorcy do Rejestru dokonywany jest na jego wniosek, złożony przed podjęciem działalności gospodarczej w zakresie...

II OSK 2111/11 - Wyrok NSA z 2013-03-05

prowadzącej działalność gospodarczą., Pismem z dnia 7 stycznia 2011 r. skarżący, za którego działał jego pełnomocnik, wezwał Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony...
kontrolnych przeprowadzonych z naruszeniem przepisów prawa - art. 77 ust. 6 w zw. z art. 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

II OSK 1710/16 - Wyrok NSA z 2018-06-12

i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, działalność skarżącej prowadzona jest zarówno przy ul. U. jak i przy ul. T. Kontroli podlegała działalność prowadzona...
, które jej zdaniem spowodowały, że nie uzyskała przed rozpoczęciem działalności gospodarczej stosownego zezwolenia. W przypadku odpowiedzialności karno-administracyjnej...

II OSK 1156/15 - Wyrok NSA z 2017-01-27

korespondencji z marszałkiem Województwa [Kujawsko-Pomorskiego], co miało miejsce około pół roku wcześniej. Wyjaśnił, że syndyk nie powadzi działalności gospodarczej...
pozwolenia zintegrowanego. W ocenie Sądu, skoro ani I. S.A. w upadłości likwidacyjnej, ani skarżący syndyk nie prowadzą działalności gospodarczej, to tym samym...

IV SA/Wa 1804/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-24

w S. z [...] marca 201Or. Decyzją tą wymierzono wyżej wymienionemu skarżącemu K. P., zam. w B. i prowadzącemu pod tym samym adresem działalność gospodarczą, karę...
2010 r. [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził u skarżącego - prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem B. - kontrolę w zakresie działalności...

IV SA/Wa 3620/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-04

o swobodzie działalności gospodarczej (dalej w skrócie: 'u.s.d.g.'). Przepis ten ustanawia klauzulę generalną fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku przedsiębiorcy - co polega...
orzekających w ww. sprawach należy mieć na względzie, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje - jak stanowi jej art. 1 - podejmowanie, wykonywanie i zakończenie...

IV SA/Wa 2569/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-05

i w tym zakresie wymierzono Panu W. D. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą '[...] w S. administracyjną karę pieniężną za nie wyposażenie miejsc magazynowania zużytego...
sprzętu w zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz za nie przekazanie Prezydentowi S. informacji o rozpoczętej działalności gospodarczej...

II OSK 2215/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

swobodę działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] listopada 2015 r. GDOŚ utrzymał w mocy swoje rozstrzygnięcie i wskazał, że podtrzymuje stanowisko zaprezentowane...
, tj. art. 22 Konstytucji RP poprzez ograniczenie decyzją administracyjną możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, podczas gdy ograniczenie tej swobody...

IV SA/Wa 3169/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-23

. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013, poz. 686 z późn. zm.) w związku z art. 79a ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...
szerszym przyjętej regulacji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przywołując regulację z art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100