Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 297/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-13

przedsięwzięcia, którego cechy świadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu (obrotu) nieruchomościami w ramach określonego segmentu obrotu gospodarczego...
z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie zaś w źródle, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Z kolei przeprowadzone postępowanie podatkowe wykazało...

III SA/Wa 2195/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-16

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r. Nr 155. poz. 1095 z późn. zm.) zwana dalej 'u.o.s.d.g' w związku z. art. 64 ust. 2 i art. 72 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r...
. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r., Nr 18. poz. 97) zwana dalej 'ustawa zmieniająca u.o.s.d.g....

III SA/Wa 2122/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

jest warunkiem koniecznym do jego wszczęcia. Skarżąca podniosła również, że do postępowania kontrolnego stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w związku...
działalności gospodarczej. Obowiązek stosowania rozdziału 5 o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli podatkowej, wynika bowiem z art. 291 c O.p., zawartym...

III SA 1483/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-14

kontroli skarbowej stwierdzono, że usługi zarządzania, świadczone na rzecz Spółki przez K. L. nie wynikały z zakresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej...
jako działalności wykonywanej osobiście, a nie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w konsekwencji naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 10 ust. 2, art. 19...

III SA/Wa 197/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-06

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania D. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'E.' D. K...
faktycznego polegającego na przyjęciu, że działający w N. Z. S. B. 'nie prowadził działalności gospodarczej'. Skarżąca załączając do wniosku kopie urzędowych niemieckich...

III SA/Wa 1746/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-09

, a także nie dotyczących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ani z działów specjalnych produkcji rolnej,, - art. 14 ust. 1, art. 15, art. 22 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 23...
przez H. S. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, faktycznie wyłączył tylko wielkości tzw. 'obrotów wewnętrznych' z przychodów i kosztów dotyczącej...

III SA/Wa 198/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-06

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania J.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą...
stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że działający w Niemczech Z. S. B. 'nie prowadził działalności gospodarczej'. Skarżący załączając do wniosku kopie urzędowych...

III SA/Wa 199/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-06

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania D. K. i J. K. prowadzącej działalność gospodarczą w formie...
i usług nastąpiło wadliwe ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że działający w N. S. B. 'nie prowadził działalności gospodarczej'. Skarżąca załączając...

III SA/Wa 815/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że od 2003 r. nie prowadzi działalności gospodarczej, co było efektem kontroli skarbowych nieprzemyślanych decyzji organów podatkowych. Spółka...
działalności gospodarczej, nadesłał rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2007 r., bilans i sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2007 r. Oświadczył, że spółka nie jest w stanie...

III SA/Wa 1080/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-28

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) w związku z art. 77 ust. 2 tej ustawy i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...
o swobodzie działalności gospodarczej (zwanej też dalej 'ustawą'), sprzeciwu określonego w tym przepisie. W sprzeciwie Skarżący wskazał, że prowadzonych u niego...
1   Następne >   +2   +5   +10   18