Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

VI SA/Wa 1541/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-17

z art.46 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) i art.32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia...
[...] maja 2006 roku w stacji paliw u R. R. 'Stacje Paliw - [...]' w S. stwierdzono, że prowadzona działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży benzyn i oleju napędowego...

II GZ 87/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

. 250 zł, gdyż skarga dotyczy koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie nie wymienionym w § 2 ust. 2 pkt 1-26 rozporządzenia; − § 2...
z tym ostatnim przepisem wpis stały wynosi 500 zł w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...

VI SA/Wa 2311/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-03

na uwzględnienie., Organ podkreślił również, iż prowadzenie tego typu działalności bez wymaganego zezwolenia narusza interes gospodarczy państwa, z uwagi na brak uiszczania...
, ponieważ nie są w żaden sposób fakturowane. Są prywatną własnością skarżącego i nie są związane z działalnością gospodarczą. W ocenie skarżącego w jego przypadku...

VI SA/Wa 695/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

- nie istnieje. Skarżący podniósł, iż prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a więc tym samym wezwanie do wpłacenia...
działalność gospodarczą pod nazwą Cegielnia 'S' z siedzibą w M. - zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżone postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia...

VI SA/Wa 1040/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-18

przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczych prowadzonych w zakresie handlu i usług na terenie działek siedliskowych przy ul. [...] i [...] w R., Zatem żądanie zbadania...
., Biorąc więc pod uwagę przedmiot skargi należy stwierdzić, że zaskarżone w niej wykonanie zadań polegających na przeprowadzeniu kontroli działalności gospodarczych...

IV SA 98/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-19

się przez ustawodawcę w art. 3 pkt 15 ustawy przy definiowaniu pojęcia przedsiębiorcy do innych odrębnych przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej...
, a więc do ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.). Zdaniem organu nie ma zatem wątpliwości...

III SAB/Łd 24/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-05

działalność gospodarczą. Zdaniem skarżącego M. D. zakupiła napoje alkoholowe od przedsiębiorcy nieposiadającego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Strona skarżąca wyjaśniła...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 718) - dalej p.p.s.a., Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy...

IV SA 1493/01 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-20

działalności gospodarczej., Za tym, że przepis art. 26 ust. 3 ustawy o badaniach i certyfikacji (§ 5 rozporządzenia MF z dnia 11 lipca 2000r.) określa termin przedawnienia opowiada...
dwuosobową, o bardzo niskich obrotach, a koszty certyfikacji są bardzo wysokie i znacznie przewyższały jej dochody. Obecnie nie prowadzi żadnej działalności, zapłacenie...

II SA/Sz 754/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-17

o jakości handlowej,' wezwał T. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą T. w G. , dalej jako 'strona', 'skarżący', do usunięcia, w terminie niezwłocznym...
. w miejscu wykonywania działalności gospodarczej [...] sklep firmowy ul. [...], [...], stwierdzono oferowanie do sprzedaży 3 partii pieczywa bez opakowań...

II GSK 69/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. Z., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.-H.-U. 'E.' w Z. na decyzję Głównego Inspektora...
Suchocka po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. Z. P.P.-H.-U. 'E.' w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   3