Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

II GSK 1492/21 - Wyrok NSA z 2021-10-26

o zmianie 'p.f.') wprawdzie obiektywnie ogranicza swobodę działalności gospodarczej, czyni to jednakże w dopuszczalnej przez Konstytucję formie i zakresie, podczas...
faktycznego. Nie jest zatem sporne, że jej działalność gospodarcza, jednocześnie jest zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów Leczniczych oraz w Krajowym Rejestrze Zezwoleń...

II GPS 6/08 - Uchwała NSA z 2009-01-14

Spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie udzielonego im zezwolenia...
fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, która następnie została przekształcona w spółkę osobową prawa handlowego, spółka przekształcona...

VII SA/Wa 25/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-19

z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.). Ustawa ta nie traktuje spółki cywilnej, jako przedsiębiorcy. Odrębnymi...
administracyjny przyznaje prawo do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wyraźnie oznaczonemu podmiotowi, który spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa...

II GSK 1256/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

kontroli działalności przedsiębiorcy. Wskazał, że zgodnie z art. 82 ust. 2 u.s.d.g. organ odstępuje od czynności kontrolnych, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy...
. W myśl bowiem art. 82 ust.1a u.s.d.g. jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego...

VI SA/Wa 2633/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm. - zwaną dalej 'u.o.d.g.') oraz art. 138 § 1 pkt 1...
postanowienie wydane w procedurze kontrolnej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego., Ani ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ani ustawa Prawo farmaceutyczne...

VII SA/Wa 1336/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-08

, a zwłaszcza zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej., Z akt sprawy wynika, że K. E. K., T. K. Spółka Jawna powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej...
, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1. Na mocy ust. 3 wskazanej ustawy za przedsiębiorców uznani zostali także wspólnicy...

II GSK 120/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-24

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm...
musi wynikać z przepisów szczególnych ustawy, na podstawie której prowadzona jest kontrola. Ustawa - Prawo farmaceutyczne, jak i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 2431/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-29

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) dalej sdg., Dnia [...] czerwca 2015 r. pracownicy WIF - w oparciu o art...
postanowił kontynuować czynności kontrolne, gdyż jego zdaniem czynności te podjęto zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Podał...

I SA 460/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-23

ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) odmówił udzielenia wymienionym wspólnikom spółki cywilnej 'S...
.' zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego. Organ przyjął, że wspólnicy spółki cywilnej w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej jako spółka jawna prowadzą...

VI SA/Wa 1178/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

z Rejestru Podmiotów Leczniczych, podczas gdy takie rozstrzygnięcie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej stanowiącej filar...
Konstytucji RP, albowiem uniemożliwia jej realizowanie jej konstytucyjnego prawa, tj. wolności prowadzenia działalności gospodarczej w formie punktu aptecznego, podczas...
1   Następne >   +2   +5   +10   100