Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II SA/Sz 900/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

. Nr [...] w przedmiocie kary za zajęcia pasa drogowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji J. Z. - prowadzący działalność gospodarczą pod firmą...
skutków powstałych w przypadku odmowy uwzględnienia wniosku., Uzasadniając wniosek wskazał, że w ramach swojej działalności gospodarczej trudni się handlem odzieżą używaną...

II OSK 2047/09 - Wyrok NSA z 2011-01-11

ten mógł być użyteczny dla prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej, musiałby zostać przekształcony w zjazd publiczny. W istniejącym stanie faktycznym...
Konstytucji RP poprzez ograniczenie wolności działalności gospodarczej skarżącego bez uzasadnienia tego ważnym interesem publicznym lub, co najmniej, z naruszeniem zasady...

II GSK 506/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

żywicielem rodziny, a dochody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej są jego wyłącznym źródłem przychodu, ewentualna likwidacja przedsiębiorstwa jest równoznaczna...
z utratą środków utrzymania skarżącego i jego rodziny. W piśmie z dnia [...] maja 2008 r. A. S. dodatkowo wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą pod firmą P. E. E...

VII SA/Wa 474/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

nr [...] położonej w M. (prowadzona działalność gospodarcza o charakterze usługowo - handlowym)., W uzasadnieniu decyzji organ odwołując się do treści § 18 i 21 rozporządzenia Ministra...
i planowanej działalności gospodarczej o charakterze usług nieuciążliwych. Organ zaznaczył, że na mocy postanowienia z dnia [...] maja 1994 r. zarządca drogi warunkowo...

II GZ 500/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

podając, że wykonanie jej odbije się istotnie na bieżącej płynności finansowej spółki. Podkreśliła, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie rynku samochodowego...
(przeważający zakres działalności gospodarczej to świadczenie usług dealerskich) odczuwa negatywne konsekwencje w sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce...

II GW 7/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

prowadzenia działalności gospodarczej., Spór powstał na tle następującego stanu faktycznego i prawnego:, Pismem z [...] stycznia 2015 r. Kierownik Rejonu GDDKiA w S. przekazał...
umieszczenia w nim obiektu niezwiązanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej., Ponieważ przedmiotem...

II GSK 1331/13 - Wyrok NSA z 2014-10-31

na jej rzecz i konto. W konsekwencji organ uznał, że A. C. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A[...], której to działalności dotyczyła przedmiotowa reklama...
prowadzonej działalności gospodarczej, firma skarżącego jest abonentem telefonu infolinii A[...] oraz jego księgowości oraz faksu, skarżący odebrał zawiadomienie o wszczęciu...

II OSK 1198/12 - Wyrok NSA z 2013-10-02

lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 8 k.p.a. i art. 6 k.p.a. w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych i art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...
organów na podstawie i w granicach prawa, a także zasadę swobody działalności gospodarczej, gdyż rozstrzyga sprawę administracyjną w sposób sprzeczny z powszechnie...

II GZ 260/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-28

. Z informacji podanych w formularzu wynika, iż skarżący jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich...
działalności gospodarczej oraz wyciągu z operacji na rachunku bankowym. Zatem Sąd I instancji rozpoznając wniosek skarżącego nie dokonał wszechstronnej i dokładnej analizy...

I OSK 1624/06 - Wyrok NSA z 2007-11-23

wyrokiem skargę oddalił i cytując przepis, art. 29 ustawy o drogach publicznych stwierdził, że Spółka zamierzając podjęcie działalności gospodarczej przewidywała urządzenie...
gospodarczej wymagany jest zjazd publiczny, tj. określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza /§...
1   Następne >   +2   +5   9