Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

II SAB/Lu 175/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

Adwokackiej zarzucając, że Rada dotychczas nie rozpatrzyła jego wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sprawozdania z działalności Rady., Z akt sprawy wynika...
one przede wszystkim dane osobowe podatnika (imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców), datę urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce wykonywania działalności...

III OSK 1076/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego...
działalności samorządu adwokackiego w tej dziedzinie, nie zaś pozyskaniu informacji publicznej jako takiej. Nadto powołany przepis przyznaje określone w nim uprawnienia...

II SAB/Bd 22/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-13

ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób., Stronami postępowania sądowoadministracyjnego, w myśl art. 32 P.p.s.a., są skarżący oraz organ...
do udzielenia informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy samorządów gospodarczych i zawodowych...

IV SAB/Gl 32/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-30

, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. W myśl art. 32 P.p.s.a., stronami postępowania sądowoadministracyjnego...
publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy samorządów gospodarczych i zawodowych. Zatem stwierdzić...

II SAB/Kr 137/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Wspomniana kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W myśl...
, w szczególności organy samorządów gospodarczych i zawodowych. Okręgowa rada adwokacka, której zadania zostały określone w art. 44 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo...

II GSK 311/19 - Wyrok NSA z 2019-05-10

.) Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] od wyroku Wojewódzkiego...
przez Sąd I instancji kontroli działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] oraz prawidłowości rezultatu tej kontroli, który wyraził się w ustaleniu, że w sprawie...