Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Sz 1037/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-10

niejawnym sprawy ze skargi P. W. na decyzję Dyrektora Zakładu Karnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej i posiadanie...
przez skarżącego działalności gospodarczej z zakresu teleinformatyki na terenie jednostki penitencjarnej - Zakładu Karnego w [...] i posiadania w celi mieszkalnej sprzętu...

IV SAB/Wr 148/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-04-14

zgody na prowadzenie działalności gospodarczej postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. Z. S. (dalej: strona, skarżący) wniósł skargę na bezczynność...
Dyrektora Zakładu Karnego w W. (dalej: organ) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 grudnia 2019 r. dotyczącego wydania zgody na prowadzenie działalności...

IV SO/Wr 34/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

przeznaczone na utrzymanie jego rodziny oraz ustanowienie adwokatów z wyboru do spraw karnych. Ponadto podał, że nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej, spółek...
otrzymane na zakup owoców od rodziny. Nie otrzymał zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia z tytułu działalności gospodarczej i spółek handlowych. Nie posiada majątku...

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią istotne dowody w sprawie...

II SAB/Go 45/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-11

nie uzyskuje dochodów z tytułu działalności gospodarczej czy świadczeń z tytułu np. renty. Nie posiada mieszkania, samochodu, oszczędności, papierów wartościowych ani innych...

IV SA/Wa 1251/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-25

usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Powołując się na art. 187 § 1 w związku z art. 126 § 2 pkt...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej jako: p.p.s.a.), sprawowana przez sądy administracyjne kontrola działalności administracji...

II SAB/Ol 92/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

o nie figurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią istotne dowody w sprawie, o które Sąd jednak nie wystąpił...

II SA/Ol 950/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-09

dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej oraz zaświadczenia o nie figurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą...

II SA/Ol 459/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-03

uprawnej.' Podniósł, iż nie wykorzystuje tych nieruchomości ani do działalności rolniczej ani do działalności gospodarczej, gdyż wiązałyby się z tym koszty, na poniesienie...

IV SAB/Wr 346/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-29

, działalności gospodarczej, spółki handlowej. Nie posiada majątku, który mógłby spieniężyć, tzn. akcji, obligacji lub samochodu., W piśmie tym wskazał również, że jeżeli sąd...
1   Następne >   +2   +5   7