Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Łd 391/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-09

) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. T.S., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T. (dalej także: skarżący) w dniu 10 maja 2021 r. złożył do Wojewódzkiego...
danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 marca 2021 r. i w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ustalił...

III SA/Wr 396/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-08

, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i że na dzień 31 marca 2021 r. prowadziła działalność gospodarczą...
w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, który sprawdzono na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r...

I SA/Rz 632/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych, w styczniu 2021 r., był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu...
uzyskanego w miesiącu: styczniu 2020 r., Skarżąca oświadczyła ponadto, że na dzień 30 listopada 2020 r. prowadziła działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej...

I SA/Gd 124/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-04

nie prowadził działalności gospodarczej, której rodzaj przeważającej działalności został oznaczony jednym z kodów określonych w § 1 ust. 1a rozporządzenia. Ponadto WUP zauważył...
tego wynika, iż ulgę należy przyznać, jeżeli przedsiębiorca na dzień 31 marca 2021 r. rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą oznaczona według PKD jako rodzaj...

I GSK 98/22 - Wyrok NSA z 2022-04-01

działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców precyzuje...
gospodarczą. Natomiast w treści art. 6 cyt. ustawy wskazano, że przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu...

I SA/Łd 658/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-08

., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A (dalej jako: skarżący) w dniu 10 maja 2021 r. złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ł. (dalej jako: organ) wniosek o przyznanie...
marca 2021 r. i w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ustalił, że przeważająca działalność gospodarcza przedsiębiorstwa...

I SA/Lu 92/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-20

działalność gospodarczą w branży gastronomicznej. Prowadzenie działalności pod wskazaną wyżej firmą W. L. rozpoczął w dniu 2 listopada 2001 r. Jako przeważający rodzaj...
działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej: 'CEIDG', od dnia przeniesienia wpisu z ewidencji gminnej...

II SA/Po 708/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

, że u przedsiębiorcy M. GmbH, który wykonuje działalność gospodarczą w Polsce, w Poznaniu przy ul. [...], doszło 15 kwietnia 2020 r. do zawarcia z przedstawicielami...
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Tymczasem, zgodnie z art. 3 pkt 4 u.z.u.p.zagr. oddział...

II SA/Po 711/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

, który wykonuje działalność gospodarczą w Polsce, w Poznaniu przy ul. [...], doszło 15 kwietnia 2020 r. do zawarcia z przedstawicielami pracowników porozumienia, mocą...
, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Tymczasem, zgodnie...

I GSK 202/22 - Wyrok NSA z 2022-04-01

Przedsiębiorców. Ponadto wnioskodawca nie figuruje jako prowadzący działalność gospodarczą w centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)., Orzekając...
, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych...
1   Następne >   +2   +5   +10   20