Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

VIII SA/Wa 938/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

z dnia 6 marca 2019 roku - Prawo przedsiębiorców( Dz.U z 2021 roku, poz. 162 dalej upp), a uzyskany przez nią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów...
31 marca 2021 roku prowadziła działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) - kodem 56.10.A jako przeważająca działalność...

VIII SA/Wa 909/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

marca 2019 roku - Prawo przedsiębiorców( Dz.U z 2021 roku, poz. 162 dalej upp), a uzyskany przez nią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych...
listopada 2020 roku prowadziła działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) - kodem 56.10.A jako przeważająca działalność., W odpowiedzi...

I SA/Łd 391/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-09

) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. T.S., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T. (dalej także: skarżący) w dniu 10 maja 2021 r. złożył do Wojewódzkiego...
danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 marca 2021 r. i w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ustalił...

III SA/Wr 396/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-08

, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i że na dzień 31 marca 2021 r. prowadziła działalność gospodarczą...
w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, który sprawdzono na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r...

V SA/Wa 2276/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-06-06

) nie jest działalnością gospodarczą. Porozumienie stanowiące załącznik do wniosku dotyczy nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkole. W związku z tym wnioskodawca...
r., W uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył, że organ ustalił, a skarżąca tego nie kwestionuje, iż przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej przedsiębiorcy...

V SA/Wa 2277/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-06-06

.) nie jest działalnością gospodarczą. Porozumienie stanowiące załącznik do wniosku dotyczy nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkole. W związku z tym wnioskodawca...
., W uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył, że organ ustalił, a skarżąca tego nie kwestionuje, iż przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej przedsiębiorcy...

I SA/Łd 759/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-15

w treści art. 15gga ust. 1, t.j. prowadzenia działalności gospodarczej oznaczonej wskazanymi w tym przepisie kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007...
procesowego w sprawie., W uzasadnieniu pełnomocniczka spółki wskazała między innymi, że skarżąca od 2013 r. faktycznie wykonywała działalność gospodarczą o numerze PKD 47.71.Z, tj...

I SA/Rz 632/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych, w styczniu 2021 r., był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu...
uzyskanego w miesiącu: styczniu 2020 r., Skarżąca oświadczyła ponadto, że na dzień 30 listopada 2020 r. prowadziła działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej...

I SA/Gd 124/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-04

nie prowadził działalności gospodarczej, której rodzaj przeważającej działalności został oznaczony jednym z kodów określonych w § 1 ust. 1a rozporządzenia. Ponadto WUP zauważył...
tego wynika, iż ulgę należy przyznać, jeżeli przedsiębiorca na dzień 31 marca 2021 r. rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą oznaczona według PKD jako rodzaj...

I GSK 98/22 - Wyrok NSA z 2022-04-01

działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców precyzuje...
gospodarczą. Natomiast w treści art. 6 cyt. ustawy wskazano, że przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu...
1   Następne >   +2   +5   +10   21