Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II SA/Wa 251/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

, nr prawa wykonywania zawodu, nr wpisu do Rejestru Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich, nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i wysokości...
lekarzy, 2) numeru PESEL lekarzy, 3) numeru dyplomu lekarzy; 4) numeru wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej; 5) wysokości otrzymywanego wynagrodzenia przez lekarzy...

IV SAB/Gl 225/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-29

roku do 31 grudnia 2016 roku Pani psycholog A.K., wykonywał działalność gospodarcza na terenie A w T., 2. Czy Pani psycholog A.K. wykonywała na terenie szpitala działalność...
Szpitala, na prowadzenie działalności gospodarczej lub zezwolenia na przeprowadzenie usług związanych z wykonywaniu badań i opinii, zleconych przez organy władzy publicznej...

I OZ 673/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-05

prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r...
i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty...

I OZ 874/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-16

publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe...
działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

I OSK 166/18 - Wyrok NSA z 2018-06-21

odmowy udostępnienia informacji w zakresie numeru dyplomu, numeru wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz wysokości otrzymywanego wynagrodzenia przez lekarzy...
nie ma zastosowania ograniczenie prawa do informacji publicznej dotyczącej tych osób w zakresie ich numeru dyplomu, numeru wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej...

I OZ 844/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej...

I OZ 960/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...
przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

II SAB/Bd 6/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-08-22

jest między innymi przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych...
dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zatem także szpital działający w samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wykonujący zadania...

I OZ 36/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione...
, że nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

I OSK 2437/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu uzyskania 'kontraktu' z publicznym szpitalem, podlegają ochronie wynikającej z ustawy...
o ochronie danych osobowych, w sytuacji gdy wykorzystanie przez osobę fizyczną informacji stanowiących dane osobowe do celów zarobkowych, związanych z działalnością gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   8