Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SA/Bd 134/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

[...].09.2018 r. skarżąca zarejestrowała działalność gospodarczą, której wykonywanie rozpoczęło się tego samego dnia. W związku z tym, że osoba bezrobotna nie może prowadzić...
działalności gospodarczej, skarżąca została pozbawiona statusu osoby bezrobotnej. Ta decyzja organu skutkowała negatywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie bonu...

II SA/Ol 303/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-28

odmowy uwzględnienia wniosku bezrobotnego o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - stwierdza bezskuteczność czynności Starosty z dnia 27 stycznia 2005r...
. w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku bezrobotnego L. G. o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w B. pismem...

II SA/Ke 225/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-07-20

Pracy w J. z dnia [...] r., znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oddala skargę. T.S. złożył 13...
listopada 2015 r. wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wskazując symbol podklasy działalności gospodarczej...

I OSK 2770/16 - Wyrok NSA z 2017-06-09

[...]grudnia 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oddala skargę kasacyjną [pic] Wyrokiem z dnia 20...
[...] grudnia 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie...

II SA/Go 395/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-07

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r...
następujące warunki:, - na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (dalej jako: PKD...

II SAB/Po 56/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-22

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w P. w przedmiocie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej I. oddala skargę, II. przyznaje adwokatowi M. S. od Skarbu...
w P. wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej., Pismem z [...] 2013 r. nr [...]Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował A. K...

III SA/Gl 1780/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-11

działalności gospodarczej 1. uchyla zaskarżony akt; 2. zasądza od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w K. na rzecz strony skarżącej kwotę 697 zł (słownie: sześćset...
Powiatowego Urzędu Pracy w K. (dalej: PUP, organ) o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy...

II SAB/Bk 117/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-22

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;, 2. kopii (skanów) protokołów z posiedzeń specjalnych komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie środków...
na podjęcie działalności gospodarczej wydanych w 2020 r. do dnia złożenia wniosku;, 3. kopii (skanów) pism informujących o przyznaniu środków na podjęcie działalności...

I OSK 413/14 - Wyrok NSA z 2014-09-04

w Poznaniu w przedmiocie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia na rzecz Dyrektora Powiatowego...
/Po 56/13, w pkt 1 oddalił skargę A. K. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w przedmiocie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej...

II SA/Go 493/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-20

działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia...
, że dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:, - na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną...
1   Następne >   +2   +5   9