Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób...
i tyle ile ma w tym możliwości uprawnej.' Podniósł, iż nie wykorzystuje tych nieruchomości ani do działalności rolniczej, ani do działalności gospodarczej, gdyż wiązałyby...

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią...

II SAB/Ol 35/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność...
gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią istotne dowody w sprawie, o które Sąd jednak nie wystąpił. Dodatkowo zwrócił uwagę, że ustanowienie...

II SAB/Ol 82/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-03

, jak również w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą, a także zaświadczenie o dochodach skarżącego za 2011 r. Zdaniem A. Z. wymienione zaświadczenia stanowią istotne...

IV SAB/Po 193/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-20

, z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem...
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.; dalej w skrócie 'p.p.s.a.') kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje...

IV SA/Po 595/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-20

informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy...
przekazania kopii zanonimizowanych odpowiedzi na skargi osadzonych dotyczących działalności Zakładu Karnego w G. uznanych za zasadne i częściowo zasadne przez Dyrektora...

I OSK 3173/19 - Wyrok NSA z 2020-07-02

,, 2. wskazania operacji gospodarczych i finansowych, które były przeprowadzane w marcu 2018 roku w Zakładzie Karnym w [...], 3. wskazania jakimi środkami pozabudżetowymi...
., Dyrektor Okręgowy wskazał, że organ I instancji prawidłowo zdefiniował w piśmie z dnia 30 maja 2018 r. pojęcie operacji gospodarczej, którą stanowi każde udokumentowane...

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-09

, że nie wykorzystuje tych nieruchomości ani do działalności rolniczej, ani gospodarczej, gdyż wiązałyby się z tym koszty, na poniesienie których go nie stać. Wyrażając...

II SA/Po 621/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-20

w [...] na działalność kulturalno-oświatową w 2018 roku. Wniosek do Zakładu Karnego w [...] wpłynął w dniu [...] marca 20120 r., Pismem z dnia [...] marca 2020 r...
, nie zaś wyłącznie dla prywatnego interesu wnioskodawcy. Organ stwierdził, że żądana informacja publiczna z uwagi na obszar finansowania działalności kulturalno - światowej wymaga...

II SAB/Łd 122/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-10

administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne...
informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a w szczególności:, 1) organy władzy publicznej;, 2) organy samorządów gospodarczych...
1   Następne >   +2   4