Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bd 385/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-01

własną działalność gospodarczą. Dodała, że żaden bank nie chce jej udzielić kredytu, dopóki nie będzie przez 6 miesięcy uzyskiwała stałego dochodu. A w tym czasie, jaka...
. 134 § 1 p.p.s.a. zasada niezwiązania sądu administracyjnego zarzutami, wnioskami i powołaną podstawę prawną umożliwia sądowi pełną weryfikację legalności działalności...

III SA/Łd 780/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-02-09

się na ustanie między byłymi małżonkami ustawowej wspólności majątkowej oraz zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, wnosił o wypłatę części uzupełniającej...
. W związku z tym, iż J. S. nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, stosownie do treści art. 28 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym...

II SAB/Wa 458/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-15

z osobami fizycznymi?,, 2) czy były to umowy z podmiotami gospodarczymi?,, 3) przesłanie kserokopii wszystkich umów ze wszystkimi załącznikami, dotyczących...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem...

VIII SA/Wa 534/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

, iż skarżący zamieszkuje wraz z dorosłym, bezrobotnym synem w drewnianym domu, w którym zajmuje 1 pokój i kuchnię. W skład budynków gospodarczych wchodzą murowana obora...
., Rozpatrując przedmiotowy wniosek, KRUS uznał, że nie zachodzi warunek całkowitej nieściągalności zadłużenia. Wyjaśnił, że skarżący prowadzi działalność rolniczą...

III SA/Łd 22/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-21

dokonują kontroli działalności administracji publicznej pod kątem jej zgodności z prawem (art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów...
, budynki gospodarcze i maszyny rolnicze stanowią własność syna skarżącej. M. K. wraz z mężem utrzymują się z jego renty w wysokości 500 zł. Skarżąca jest osobą schorowaną...

VIII SA/Wa 676/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

w domu drewnianym wymagającym remontu. Na terenie gospodarstwa znajduje się również obora murowana, budynek gospodarczy i stodoła drewniana, kryte eternitem. Ogólny stan...
, p.p.s.a.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg między innymi na decyzje administracyjne., Art. 145 § 1...