Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OZ 564/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

W. Z. od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazała, że skarżący, wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych, powołał się na brak dochodu z tytułu działalności gospodarczej...
zaznaczyła, że prowadzona przez skarżącego działalność gospodarcza przynosi przychód. Zdaniem referendarza, skarżący mimo straty nie zaprzestał prowadzenia działalności...

II SAB/Ol 35/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-05-19

średnio '[...]' miesięcznie. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą - wartość spisu z natury na koniec 2016 r. to '[...]', przychód w tym roku: '[...]', koszty...
z prowadzoną działalnością gospodarczą - składnikami majątku, objętymi spisem z natury, których wartość na koniec 2016 r. to '[...]'. W '[...]' 2016 r...

II SAB/Ol 35/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-09

'[...]' zł, co stanowiło w tym okresie średnio '[...]' zł miesięcznie. Podano, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą, a wartość spisu z natury na koniec '[...]'r...
z prowadzoną działalnością gospodarczą skarżący dysponuje składnikami majątku, objętymi spisem z natury, których wartość na koniec '[...]'r. stanowiła kwotę '[...]' zł...

IV SA/Gl 665/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Formy umowy nie wymaga...
i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej...

IV SA/Wr 146/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-09

przez niego działalność gospodarcza (1.000 zł), tym nie mniej cały osiągany przez niego dochód z ww. tytułu podlega zajęciu komorniczemu., W piśmie z dnia 3 września 2011 r...

II SA/Bk 274/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-10-05

umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność...
gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Umowa o której powyżej mowa powinna zawierać min.: wysokość środków Funduszu...

I SA/Gl 808/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą...
sprawiedliwości z zasady wyłącznie poprzez kontrolę działalności administracji publicznej (por. art. 184 Konstytucji) - nie dysponowałby odpowiednim wzorcem prawnym...

II SA/Wa 2051/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek...
przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej., Przepis art...

II SAB/Wa 475/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-21

funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek...
przypomina bowiem, że zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP 'Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących...

IV SAB/Gl 217/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-12

, a ponadto o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy...
kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (legalności), jeżeli ustawy nie stanowią inaczej...
1   Następne >   3