Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

II FSK 3173/12 - Wyrok NSA z 2015-09-29

instancji wynika, że skarżący prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem było, 'świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego'. Realizując...
postanowienia kontraktu wystawiał faktury VAT. Prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana była na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

VIII SA/Wa 1053/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

postępowania ustalono, iż w 2006r. skarżący prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:, - niezaewidencjonowanie...
na działce nr [...] w R. przy ul. Ż., zakupionej pod kątem rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej i wyłączenia z majątku firmy, a tym samym z ewidencji środków...

I SA/Ol 149/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-10

, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dokumentacja prowadzona jest w zakresie wymaganym dla pozarolniczej działalności gospodarczej. Transakcje...
realizacji transakcji różnice kursowe jako dodatnie lub ujemne są odpowiednio kwalifikowane i księgowane w księdze prowadzonej dla pozarolniczej działalności gospodarczej...

I SA/Gl 6/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-12

fizycznych za rok 2008 w kwocie [...] z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym., W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy...
przedstawił ustalenia faktyczne, poczynione przez organ pierwszej instancji przed wydaniem decyzji, z których wynika, że J. C. prowadził w 2008 r. działalność gospodarczą...

II FSK 3173/12 - Postanowienie NSA z 2015-01-22

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...
jako 'u.p.d.o.f.', oraz wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 8 622 zł z tytułu dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, według zasad z art. 30c...

I SA/Gl 578/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-06

z działalności gospodarczej [...] zł; koszty uzyskania przychodu [...] zł; dochód z działalności gospodarczej [...] zł; strata z lat ubiegłych [...] zł; składki...
; podatek należny [...] zł., Przeprowadzona przez pracowników Urzędu Skarbowego w T. kontrola w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na własne...

I SA/Gl 1011/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-25

podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2003 w kwocie [...] zł. i wysokość straty poniesionej przez G. M. w roku 2003 z pozarolniczej działalności gospodarczej...
i dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez G.M., nadto ustalenie, że prawidłowo wyliczona suma składek na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca podatek...

I SA/Ke 317/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-11-08

fizycznych za 2015 r., Dyrektor Izby Skarbowej w K. wyjaśnił, że A. Z. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. prowadził działalność gospodarczą w miejscowości S...
% poddaje dzierżawcy w dzierżawę. Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie na niej działalności gospodarczej - handlowej i usługowej. Umowa zostaje zawarta...

I SA/Po 589/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-06

(k.372 akt)., W uzasadnieniu wskazano, że Z. K. w 2009 r. prowadził działalność gospodarczą polegającą na produkcji ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt...
, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Ponadto, jak wynika z akt sprawy, Z. K., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą '[...]', zawarł w dniu...

I SA/Gl 680/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-29

z tytułu wynagrodzenia za pracę w kwocie [...] złotych, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie [...] złotych, dochód z najmu w wysokości [...] złotych...
oraz dochód z kapitałów pieniężnych w kwocie [...] złotych., Następnie organ odwoławczy wskazał, że w 2003 roku podatnik prowadził działalność gospodarczą w formie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100