Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

V SA/Wa 1599/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w art. 55 ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności, o których mowa w art. 60 pkt 1-6., Powołany wyżej...
1-6 u.f.p. Jest ona objęta art. 60 pkt 7 u.f.p., W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy ustalić, co należy rozumieć pod pojęciem działalności gospodarczej. Sąd...

VIII SA/Wa 497/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

lub rozkładana na raty. W myśl natomiast art. 64 ust. 2 u.f.p. właściwy organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w art. 55...
w pierwszej kolejności należy ustalić, co należy rozumieć pod pojęciem działalności gospodarczej. Sąd dokonując odkodowania tej normy zauważa, że skoro w ustawie o finansach...

IV SA/Wa 3418/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-27

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jest zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza...
do obsługi komunikacyjnej nieruchomości wykorzystywanej na cele rolnicze lub z zabudową mieszkaniową, bez możliwości lokalizacji na tej działce działalności gospodarcze...

IV SA/Wa 2136/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-15

o warunkach zabudowy, wykracza poza działalność na tzw. potrzeby własne, dlatego należy ją traktować jako działalność gospodarczą. Organ odwoławczy wyjaśnił...
również, że wprawdzie art. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) wyłączył spod działania tej ustawy rolniczą...

V SA/Wa 4265/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

działalności gospodarczej otrzymuje niskie dochody i obecnie jej firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Wnioskodawca za rok 2013 wykazał dochód w kwocie...
pomimo wezwania nie przedstawił Organowi dokumentów dot. ponoszonych kosztów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które pozwoliłyby w sposób wyczerpujący...

VI SA/Wa 1068/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.; dalej udp) polegające na przyjęciu, że przedsiębiorca, którego działalności gospodarczej dotyczy wizualna...
na przyjęciu, że przedsiębiorca, którego działalności gospodarczej dotyczy wizualna informacja znajdująca się na nośniku reklamowym położonym częściowo w pasie drogowym...

V SA/Wa 2816/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-15

, że wnioskodawca do dnia 31 stycznia 2013 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Następnie działalność ta została zawieszona w związku...
działalność gospodarczą, może udzielać określonych w art. 55 ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności, o których mowa w art. 60 pkt 1- 6 u.f.p, Zgodnie z art. 60 u.f.p....

V SA/Wa 2996/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

określonych w treści art. 64 doznaje ograniczenia w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą., Organ wskazał, że definicję 'działalności...
gospodarczej' zawiera art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), który stanowi, że działalnością gospodarczą...

IV SA/Wa 1669/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-06

jej objazdu, w stanie faktycznym na nieruchomości składającej się z działek o numerach [...] i [...] prowadzona jest działalność gospodarcza związana z obróbką drewna...
. Dodatkowo według ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej niniejsza działalność - produkcja wyrobów tartacznych - prowadzona jest od 2006...

V SA/Wa 1232/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

Zwolenik, , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 13 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi W.B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą...
skargę. Wobec W.B., (dalej także: Strona, Skarżący), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'P.' na mocy decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Transportu...
1   Następne >   +2   +5   +10   71