Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

I SA/Wa 1059/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-10

wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi w dacie zawarcia umowy przepisami prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji [...] nie wymagało...
., a następnie art. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te ustanowiły...

III OSK 3159/21 - Wyrok NSA z 2021-02-16

. poz. 553, dalej 'unza') - wniosek o przejęcie przez archiwum państwowe dokumentacji zgromadzonej przez J.F. w ramach działalności gospodarczej polegającej na przechowywaniu...
dla dokumentacji. Organ ustalił również, że Przedsiębiorstwo [...] zostało 10 maja 2018 r. wykreślone z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

II SA/Wa 1468/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

' [...] ' i jego poprzednikach., Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Rejonową w [...] wynika, że S. T. prowadził w latach 2000-2008 działalność gospodarczą...
w [...] przy ul. [...] na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności były usługi transportowe, prowadzenie parkingu, wynajem pomieszczeń...

I OSK 1745/16 - Wyrok NSA z 2017-02-01

Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej na odpłatne przechowanie we wskazanym archiwum państwowym, jeżeli istnieje zagrożenie jej zniszczenia w szczególności...
funkcje organu zarządzającego pracodawcy w dniu jego wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej., Zgodnie z art. 51p ust. 1 u.n.z.a....

II SA/Wa 2243/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

zgromadzonej przez J.F. w ramach działalności gospodarczej polegającej na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców., W uzasadnieniu wskazał, że zarówno Sąd...
wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz czy właściwy marszałek wydał decyzję, o której mowa w art...

II SA/Wa 1641/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

do jej znacznego zniszczenia. Spółka [...] została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej., Dyrektor Archiwów w uzasadnieniu wydanej decyzji przywołał treść art. 51z ust. 1...
podlega również, czy podmiot, który dokumentację wytworzył, został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

II SA/Wa 1236/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

i Informacji o Działalności Gospodarczej., Badając spełnienie trzeciego z warunków wskazanych w art. 51z ust. 1 u.n.z.a., tj. braku podstaw prawnych do przekazania dokumentacji...
w [...] przechowawcą ksiąg i dokumentów zlikwidowanej spółdzielni, przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej nie było rodzajem działalności gospodarczej regulowanej...

II SA/Wa 3575/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-22

i Informacji o Działalności Gospodarczej,, - dokumentacja w rozumieniu art. 51a ust. 1 u.n.z.a. w miejscu jej obecnego składowania jest zagrożona zniszczeniem, w szczególności...
i płacowej nie było rodzajem działalności gospodarczej regulowanej ani też nie było obwarowane żadnymi wymogami co do formy jej prowadzenia. Wymogi takie wprowadzone...

II SA/Wa 1432/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

o Działalności Gospodarczej, na odpłatne przechowywanie we wskazanym archiwum państwowym, jeżeli istnieje zagrożenie jej zniszczenia, a brak jest podstaw prawnych...
działalności gospodarczej, w sytuacji gdy pracodawcą byłych pracowników upadłej spółki pozostaje nadal spółka reprezentowana przez zarząd, a nie syndyk masy upadłości...

I OSK 808/20 - Wyrok NSA z 2020-09-30

. Ponadto Spółka A. została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej. Stwierdzono nadto, że dokumentacja pracownicza ww. Przedsiębiorstwa znajduje się w Sądzie...
o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pracodawcy, który wytworzył dokumentację. Jednocześnie...
1   Następne >   +2   4