Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

I OZ 399/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

przyjęcie, że wpis dotyczy sprawy skargi na decyzję dotyczącą pozwolenia lub zezwolenia na działalność gospodarczą w zakresie edukacji i tym samym połowa wpisu od skargi...
., Skarżący podniósł, że uprawnienie do nadawania stopnia naukowego nie jest pozwoleniem/zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej, lecz nadaniem uprawnienia...

II SAB/Wa 803/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-07

i zdrowotny. Ponadto na wezwanie referendarza sądowego z dnia 9 marca 2017 r., do uzupełnienia oświadczenia o stanie majątkowym D. M. podał, że nie prowadzi działalności...
gospodarczej, która jest zawieszona od 2003 r., pomagają mu rodzice, nie posiada pojazdów mechanicznych o wartości powyżej [...] zł, ponosi wydatki na zakup leków i żywności...

I OSK 961/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

wynikającego z załączenia do tego podania zaświadczenia wydanego przez psychologa w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej., Należy tutaj wyjaśnić, że brak...
złożyła dopiero w skardze, ale wojewódzki sąd administracyjny nie był właściwy do jego rozpatrzenia, ponieważ sąd ten sprawuje jedynie kontrolę działalności administracji...

III OSK 4833/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

różnymi biznesami o wymiarze mikro, małej i średniej działalności gospodarczej, która stara się radzić, chociażby w utrzymywaniu gospodarki w okresie covidu-19. Powyższe...
równości wobec prawa, Sąd pierwszej instancji podkreślił, że konstytucyjnym zadaniem sądu administracyjnego jest kontrola działalności administracji publicznej, ale ta kontrola...

II SAB/Wa 803/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych...
. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1066), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości m.in. poprzez kontrolę działalności...

II SAB/Wa 16/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...
kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Innymi słowy, wojewódzki sąd administracyjny nie orzeka co do istoty sprawy w zakresie...

II SAB/Wa 581/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim...
Dz. U. z 2018 r., poz. 2107 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę zgodności z prawem działalności administracji publicznej...

II SA/Wa 287/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-11

, że udział pracowników, zaliczanych do minimum kadrowego, w działalność jednostki jest śladowy i potwierdza to fakt, że spośród 6-ciu osób zaliczanych do minimum kadrowego...
Komisję w sposób sprzeczny z zasadami współżycia gospodarczego oraz przeznaczeniem tego prawa, co w efekcie spowodowało naruszenie dobrego imienia skarżącej w środowisku...

II SA/Wa 2460/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-23

albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;, 2. przepisów postępowania administracyjnego, tj...
Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych I Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz.169) w zw. z art. 9...

I OSK 2774/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

karalne ścigane są z urzędu i każdy, w szczególności instytucje państwowe jak CK - które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego...
, koniecznym do oceny legalności i poprawności działalności CK (art. 1 p.p.s.a.) i w efekcie czego błędnie przyjęła wadliwy stan faktyczny;, 13. art. 2, 7-9, 32 ust. 1, 83...
1   Następne >   2