Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

III SAB/Gl 5/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-08

Burmistrza Miasta T. w przedmiocie bezczynności organu w kwestii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1. wyznacza Burmistrzowi Miasta T. 14 dniowy termin...
załatwienia sprawy wpisu M.J. do ewidencji działalności gospodarczej, liczony od otrzymania prawomocnego orzeczenia, 2. zasądza od Burmistrza Miasta T. na rzecz strony skarżącej...

III SA/Wa 2324/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

położenie nie może zostać ujawnione. Wiadomo, że znajdujące się na terenie nieruchomości budynki nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej., A. wskazała...
, iż nie prowadzi żadnej działalności wytwórczej ani usługowej w należących do niej lokalach, a prowadzenie przez nią działalności gospodarczej polega na najmie, dzierżawie...

I OSK 548/17 - Wyrok NSA z 2019-01-24

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności...
stanowiska dyrektora takiej jednostki nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Naruszenie takiego zakazu przez kierownika takiej jednostki...

III SA/Wa 2560/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-20

A. jest planowane w roku 2017, A. nie przewiduje ich wykorzystania do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej przez dłuższy czas. Wynika to z różnych przyczyn, m.in....
nie będą zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej., A. zadała następujące pytania:, 1) czy A. działająca w imieniu Skarbu Państwa jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy...

I SA/Gd 946/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-14

w myśl art. 29 ust.1b u.o.s. działalność, o której mowa w ust. 1a nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie...
działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm., dalej: u.s.d.g.)., Wnioskodawca w związku z przedstawionym stanem faktycznym zadał organowi...

I SA/Gl 1090/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-10

gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm., dalej: u.s.d.g.)., Wnioskodawca...
działalności gospodarczej?, 2. Czy, biorąc pod uwagę brzmienie art. 29 ust. 1a i 1b u.o.s., budowle A nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?, Uzasadniając...

I SA/Kr 1377/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-15

za 2011 r. wykazał powierzchnię wszystkich gruntów, budynków i budowli będących w jego posiadaniu z podziałem jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, czy przy obiektach wykorzystywanych ściśle do działalności statutowej może korzystać ze stawek preferencyjnych., Zdaniem...

I SA/Ol 149/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-04-16

oraz powierzchnię użytkową budynków będących jego własnością, jako grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kryterium takie zostało przyjęte...
, podmioty gospodarcze dzierżawiące niektóre z obiektów OS. Wskazał jednocześnie, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie...

I SA/Łd 543/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-27

działalności gospodarczej Spółki, jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Ponadto przedmiotem działalności Wnioskodawcy...
i fizycznie zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, nie będą udostępniane najemcom lub osobom postronnym i nie będzie prowadzona w nich żadna działalność gospodarcza...

I SA/Gl 363/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-13

przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2012 r. za nieprawidłowe oraz stwierdził, że lokal mieszkalny zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej (wynajem...
turystom) podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek odpowiednich dla działalności gospodarczej tj. określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   95