Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 745/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-06

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie...
posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust...

I SA/Kr 642/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

od nieruchomości za 2011 rok na kwotę 819.576,00 zł. i za 2012 r. na kwotę 823.719,00 zł. Podatkiem objęto grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow...
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. użytkowej 2.446,50 m2 oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 36.236.886,00 zł...

III SA/Kr 1142/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

1990 r. o samorządzie gminnym, art. 5 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...
gospodarczej na własny rachunek wbrew zakazowi wynikającemu z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...

I SA/Kr 1211/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-26

i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
na prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na sposób ich sklasyfikowania. Dalej wskazał, że wysokość podatku ustalono na podstawie danych z ewidencji gruntów...

I SA/Kr 376/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-12

. na podstawie prewspółczynnika ustalonego jako udział wykorzystania Centrum K. na cele działalności gospodarczej w ogólnym wykorzystaniu tego obiektu., We wniosku...
i ulepszeniami Centrum, jako udział wykorzystania Z do celów działalności gospodarczej w całości jego wykorzystania (do celów działalności gospodarczej dla potrzeb VAT...

III SA/Kr 354/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-23

do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
gospodarczej informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę B. Z. z datą rozpoczęcia 31 sierpnia 2011r. W uzasadnieniu swojej decyzji organ I instancji...

I SA/Kr 670/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-20

ustalonego odrębnie dla każdej Szkoły, jako iloczyn udziału wykorzystania Obiektów sportowych na cele działalności gospodarczej w ich ogólnym wykorzystaniu., W przedmiotowym...
statutową, prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT m.in. w zakresie wynajmu Obiektów sportowych. Przykładowo Szkoły dokonują wynajmu takich obiektów...

I SA/Kr 917/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-10

wyjaśnił, że w myśl art. 2 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana...
, że typy działalności gospodarczej w definicji zawartej w art. 2 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, zostały sformułowane w sposób bardzo szeroki...

I SA/Kr 899/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-27

działalnością gospodarczą, mimo iż stan faktyczny temu przeczy,, 2. art. 122 Ordynacji podatkowej poprzez niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu wyjaśnienia stanu...
na przyjęciu, iż:, a) wszystkie grunty, budynki i budowle nabyte przez osobę fizyczną prowadzącą jednocześnie działalność gospodarczą należy opodatkować w stawce przewidzianej...

I SA/Kr 1871/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-15

podatkowego w podatku od nieruchomości za ww. okresy., Organ I instancji wyjaśnił, że w myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...
, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność...
1   Następne >   +2   +5   +10   100