Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 431/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-16

., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania prowadzonej przez Muzeum działalności za działalność gospodarczą...
, gdyż są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Na gruncie prawa konkurencji Muzeum jest traktowane, jako przedsiębiorstwo prowadzące...

II SA/Ke 636/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-21

gospodarczej, odmówił Z. K. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podnosząc, że w wyznaczonym terminie nie usunął on braków formalnych w zgłoszeniu o dokonanie wpisu...
je w mocy., Organ odwoławczy podniósł, że stosownie do treści art. 7b ust. 1 i 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji...

I SA/Ke 317/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-11-08

fizycznych za 2015 r., Dyrektor Izby Skarbowej w K. wyjaśnił, że A. Z. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. prowadził działalność gospodarczą w miejscowości S...
% poddaje dzierżawcy w dzierżawę. Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie na niej działalności gospodarczej - handlowej i usługowej. Umowa zostaje zawarta...

I SA/Ke 437/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-09-30

rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo...
, takich jak 'z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą' w art. 10 ust. 1 pkt 6, 'wykonaniu działalności gospodarczej' w art. 10 ust. 1 pkt 8, 'związane...

I SA/Ke 530/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-05-16

do opodatkowania: powierzchnię 100 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powierzchnię, 115.511 m2 gruntów tzw. pozostałych, powierzchnię 23.087...
: powierzchnię 23.087,30 m2 budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powierzchnię 115.611 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Ke 141/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-26

gospodarczej o powierzchni 6301 m˛, budynki pod działalność gospodarczą o powierzchni 599, 87 m˛. Następnie ww. decyzją z 17 czerwca 2020 r. zmienił ww. decyzję, zwiększając...
zobowiązanie podatkowe o 400 zł, poprzez objęcie opodatkowaniem budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 20.000 zł., Podatnicy 1 kwietnia...

I SA/Ke 142/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-26

na 2021 r. w łącznej kwocie 18.857 zł. Opodatkowaniem obejmując grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 6301 m˛, budynki pod działalność...
gospodarczą o powierzchni 599, 87 m˛ oraz budowle działalności gospodarczej o wartości 20.000 zł., Podatnicy 1 kwietnia 2021 r., na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego...

II SA/Ke 188/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-12

pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że m.in. nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
i nie upłynął jeszcze okres do, określonego w tym wniosku, dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz nie zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej wniosku o zawieszenie...

I SA/Ke 542/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-02-03

w rozumieniu ustawy., Zasada wyrażona w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT przesądza z kolei o gospodarczym charakterze prowadzonej przez E. działalności, ponieważ E. prowadzi...
., W niewielkim zakresie E. prowadzi również działalność, której nie da się przypisać gospodarczego charakteru, z uwagi na brak zarobkowego celu jej prowadzenia., Działalność...

I SA/Ke 228/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-05-06

oraz przypadających im kosztów uzyskania przychodów do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza, w sytuacji, gdy akcje będące przedmiotem sprzedaży zostaną...
, przychodami i kosztami zaliczanymi do źródła przychodów - pozarolniczej działalności gospodarczej., W opinii wnioskodawcy, przychody spółki komandytowej z odpłatnego zbycia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100