Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 265/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-22

budynków na działalność gospodarczą pod nazwą A. R.R. przedłożył 'Porozumienie do stworzenia umowy najmu zawarte z G.G. i R.G. z którego wynika, że przekazanie obiektu...
. przedłożyła informację w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r. Wskazano w niej jako podstawę opodatkowania budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...

II SA/Go 773/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 4, art. 14 ust. 2, art. 14a ust. 3, art. 23, art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn...

I SA/Go 301/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-02

od nieruchomości za 2010 rok. Wszczęcie postępowania uzasadnił brakiem wykazania w deklaracji podatkowej nieruchomości gruntowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
ustalenie rzeczywistej powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz prawidłową kwalifikację powierzchni gruntów w oparciu m.in. o ewidencję...

I SA/Go 362/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-06

na budowie Pływalni, które wykorzystane zostaną zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów pozostających poza taką działalnością, jest w stanie bezpośrednio...
przypisać powyższe zakupy towarów i usług w całości do działalności gospodarczej. Jest bowiem w stanie wyznaczyć, jaka część inwestycji (a więc i jaka część podatku naliczonego...

I SA/Go 496/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-17

za 2008 r. w kwocie 6.180,00 zł, w tym za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 10.300 m w kwocie 6.180,00 zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
od nieruchomości, jako grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Dalej organ przedstawił tok swojego postępowania podatkowego i odniósł się do dowodów w postaci...

I SA/Go 217/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-28

się w jej posiadaniu, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, nie będąc zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, nie stanowią przedmiotu opodatkowania...
przez nią zakupiona z przeznaczeniem na działalność gospodarczą - budowę stacji paliw. Zaznaczył, że grunty te nigdy nie były i nadal nie są wykorzystywane na działalność...

I SA/Go 22/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-03

zajęte pod linie elektroenergetyczne, co w konsekwencji oznaczało zajęcie tych gruntów na wykonywanie działalności gospodarczej prowadzonej przez zakłady...
= 153,47,, - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 48391,00 m2 x 0,74 zł = 35809,34 zł,, - budynki pozostałe 173,37 m2 - zwolnione od opodatkowania...

I SA/Go 94/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-25

gospodarczą, będących w jego posiadaniu, a wykorzystywanych w roku 2012 przez E Spółka z o.o. do prowadzonej działalności gospodarczej., Po przeprowadzeniu postępowania...
gospodarczą, będące w posiadaniu nadleśnictwa, a wykorzystywane w roku 2012 przez E Spółka z.o.o. do prowadzonej działalności - 244.857,00 zł. W uzasadnieniu decyzji...

I SA/Go 644/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-20

., Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje działania odpłatnie:, 1) opodatkowane stawkami VAT 23%, 8%, 5%: • bilety wstępu do muzeum • sprzedaż wydawnictw...
od organizatora, 2. Dotację celową na inwestycję., Dotacje podmiotowe wykorzystywane są na potrzeby finansowania bieżącej działalności innej niż gospodarcza, tj. przeznaczone...

I SA/Go 125/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-06-02

Rejonowy prowadzi księgi wieczyste nr: [...], nie prowadziła w okresie objętym wnioskiem w jakimkolwiek zakresie działalności gospodarczej, ponieważ miało...
to być niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych, w związku z czym grunty te nie mogły być uznane za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt...
1   Następne >   +2   +5   +10   100