Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 84/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

na jej terenie budynkach nie prowadziła w całości działalności gospodarczej, albowiem było to niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych. Pomimo to Spółka uiszczała...
corocznie podatek od nieruchomości przy zastosowaniu stawki przyjętej dla gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Bd 49/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

działalności gospodarczej nie uzasadnia twierdzenia, iż wszystkie posiadane nieruchomości są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3...
, które nie mają związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, nie mieszczą się w tej definicji. Zdaniem organu, związek nieruchomości z prowadzoną przez podatnika...

I SA/Bd 241/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-07-02

w G. przy ul. [...]. Zdaniem organu odwoławczego fakt, że z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, iż Strona nie prowadzi działalności...
gospodarczej, nie przesądza nieposiadaniu przez nią statusu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zdaniem organu...

I SA/Bd 109/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

('Spółka', 'Skarżąca', 'Wnioskodawczyni') podała, że prowadzi na terenie Miasta [...] działalność gospodarczą polegającą na produkcji artykułów papierniczych. Wnioskodawca...
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niemniej jednak, hale przemysłowe nr 1.5 i nr 1.6 nie są przez spółkę wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (tj...

I SA/Bd 977/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-06

interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca podał, że od 1 maja 2014r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą, polegającą na wykonywaniu...
usług doradczych w branży produkcji opakowań. W terminie do 20 stycznia 2015r. w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca...

I SA/Bd 416/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-03

') oraz art. 2 i art. 4 ust 1, art. 14a ust. 3 ustawy z 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej: 'u.s.d.g.') poprzez...
błędne zastosowanie polegające na przyjęciu, że skarżący prowadził działalność gospodarczą w okresie od [...] r. do [...] r. i zajmował grunty na prowadzenie działalności...

I SA/Bd 186/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-22

. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Ponadto zarzucił naruszenie przepisów postępowania,, a mianowicie art. 122, art. 180, art. 181...
się z przyjętą w zaskarżonej decyzji kwalifikacją gruntów, i budynków jako związanych z działalnością gospodarczą, a tym samym, z zastosowaniem przy ustalaniu zobowiązania...

I SA/Bd 403/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem spółki w sprawie opodatkowania tych gruntów powinna zostać zastosowana stawka właściwa dla gruntów pozostałych, w związku...
z brakiem możliwości wykorzystania ich ze względów technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] listopada 2019 r. Samorządowe Kolegium...

I SA/Bd 411/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-03

z dnia [...] r. nie obejmuje wszystkich składników podlegających opodatkowaniu, albowiem nie zawiera powierzchni gruntów zajętych na działalność gospodarczą. Organ wskazał...
na zakończenie rekultywacji. Powierzchnia gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ustalona w trakcie 2011 r. ([...] m2) znacząco różniła się od powierzchni...

II SA/Bd 367/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-25

. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę W dniu...
[...] stycznia 2011 r. przedsiębiorca - R. G., złożył w Urzędzie Miasta B. wniosek - zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej od dnia 31 grudnia 2010 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100