Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 4/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-08-20

uprawnieniem do prowadzenia szczególnego rodzaju działalności gospodarczej, wymagającej angażowania określonych środków materialnych rzeczowych i finansowych oraz czynnika...
października 1991 r. do ustawy o działalności gospodarczej w części dotyczącej koncesjonowania tej działalności. Ma to swoje źródło w proklamowanej w Konstytucji zasadzie...

U 9/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-04-09

odniesienia dla wszelkiej działalności gospodarczej, która może być ograniczona jedynie w ustawie. Działalność gospodarcza, której dotyczy sprawa rozpatrywana przez TK, objęta...
jest regulacjami dwóch ustaw: ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe. W obydwu tych ustawach...

K 11/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-04-26

1. Art. 3 ust. 3, 3a, 3b i 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ nie są niezgodne z art. 1, art. 6, art. 7 i art...
. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ w zakresie w jakim art. 3 ust. 4 tejże ustawy odnosi je do podmiotów gospodarczych, które zgodnie z odrębnymi...

K 5/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-03-06

Przepis art. 53 pkt 11 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/ w części dotyczącej uchylenia art. 29 ustawy z dnia 8 czerwca...
podlegają również kontroli Trybunału stosownie do art. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym., Kwestionowany przepis art. 53 pkt 11 ustawy o działalności gospodarczej powoduje...

K 6/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-12

obywatelskiej aktywności politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Wymienione rodzaje działalności są określone bardzo ogólnie, co oznacza, że wspólny czynny udział...
odpowiedzialnością, akcyjne, osobowo-kapitałowe/, fundacje uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, izby rzemieślnicze, zespoły adwokackie itp., Z każdą z tych form...

W 16/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-14

1992 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz.U. nr 56 poz. 274 ze zm./ przez wyjaśnienie: czy oświadczenie, o którym, mowa...
ustawy z dnia 25 czerwca 1992 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje państwowe /Dz.U. nr 56 poz. 274 ze zm./, wymieniając akcje, udziela...

U 15/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-10-26

i Polityki Socjalnej oraz Ministra Sprawiedliwości z art. 6 Konstytucji wyrażających zasadę swobody gospodarczej. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej...
/Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ stanowi, że podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków...

K 10/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-04-04

w pkt 1. Tenże sam artykuł 6 Ustawy Konstytucyjnej, która ustanawia zasadę ustroju gospodarczego - gwarancji swobody działalności gospodarczej bez względu na formę własności...
konstytucyjnych nie określają przesłanek dopuszczalności ograniczenia w drodze ustawowej swobody działalności gospodarczej. Kolejny art. 7 przepisów konstytucyjnych ustanawia...

U 8/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /t.j. Dz.U. 1985 nr 13 poz. 58/., 2. Przepisy par. 5, par. 6...
i Dz.U. 1987 nr 33 poz. 181/ i z art. 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej...

U 5/92 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-09-02

gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu towarowego z zagranicą wniosku o przydział kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów...
Po rozpoznaniu sprawy z wniosków grupy posłów Sejmu RP i Rzecznika Praw Obywatelskich o: - stwierdzenie niezgodności rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   8