Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 4/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-10-11

Do uznania 'wynajmu lokali mieszkalnych' za działalność gospodarczą nie jest wymagane, aby najem był prowadzony w znacznym rozmiarze /art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23...
grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) utrzymującą w mocy...

III RN 217/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

, który prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu obowiązującego w okresie od września do grudnia 1997 r. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności...
Przemysłowo - Handlowemu SA na prowadzenie działalności gospodarczej. Prezydent Miasta K. powołał się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego...

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

Pożyczki udzielane przez spółkę prawa handlowego nie będącą bankiem, prowadzącą w 1992 r. działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek bez zezwolenia Prezesa...
prawa handlowego, nie będącą bankiem, prowadzącą w 1992 r. działalność gospodarczą bez zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, były zwolnione od opłaty skarbowej...

III RN 214/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

podmiotowi, który prowadził działalność gospodarczą, lecz dopiero ewentualne dokonanie ustalenia, że wynajmując te lokale szkoła wyższa prowadziła działalność gospodarczą...
w rozumieniu obowiązującego w owym czasie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ w związku z art. 23 ust...

III RN 213/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

, który prowadzi działalność gospodarczą, lecz dopiero ustalenie, że wynajmując te lokale szkoła wyższa prowadzi działaność gospodarczą /art. 27 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1...
, że w okresie tym nieruchomość stanowiąca własność Akademii Muzycznej była wynajmowana Bankowi (...) S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem: 'zgodnie z wyrokami...

III ARN 41/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-09-23

W art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ zdefiniowano działalność gospodarczą jako działalność...
od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ mówi o prowadzeniu działalności gospodarczej bez definiowania tego pojęcia ale też bez odesłania do jego definicji...

III RN 157/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-25

ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowanie administracyjnego /art. 9 Kpa/ nie zwalnia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek...
i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej /Dz.U. nr 35 poz. 203 ze zm./. W uzasadnieniu tej decyzji podano...

III RN 71/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-05-08

leśnym, albo że są objęte tymi przepisami i równocześnia są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi...
do kategorii gruntów związanych działalnością gospodarczą jest fakt posiadania ich przez przedsiębiorcę. Wniosek taki oparto na treści art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12...

III RN 81/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-08

Podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mają wyłącznie...
wspólnicy. Dochody ze sprzedaży środków trwałych spółki cywilnej po jej rozwiązaniu podlegają opodatkowaniu jako dochody z działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy...

III CZP 6/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-03-14

Udział kapitałowy gminy w banku działającym w formie spółki akcyjnej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca...
może być uznany za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   41