Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Wr 824/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-10-02

grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ stwarza na zasadzie art. 15 ust. 1 tej ustawy po stronie organu ewidencyjnego obowiązek...
przez podmiot gospodarczy; ż art. 19 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika wprost, że wykreślenie wpisu do ewidencji musi być poprzedzone zaprzestaniem działalności...

SA/Wr 1204/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-05-21

Wpis spółki cywilnej do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie wniosku nie podpisanego przez wszystkich wspólników podlega wzruszeniu w trybie postępowania...
. postępowanie w sprawie wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez Prezydenta Miasta B. w 1.12.1993 r., dotyczące zarejestrowania...

SA/Wr 1140/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-26

Przez 'działalność gospodarczą' w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/ należy rozumieć działalność o jakiej...
mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/. W zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w G. znajduje się Ośrodek Wczasowy...

SA/Wr 642/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-08-31

1. Gdy w dniu wydania decyzji ostatecznej o wykreśleniu spółki cywilnej z ewidencji działalności gospodarczej umowa spółki była już rozwiązana, organ ewidencyjny...
na zasadzie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ orzeka o wykreśleniu spółki z ewidencji i zgodnie...

SA/Wr 1365/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-10-07

1. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej /art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...
./ powinien zgłosić podmiot, który ją dotychczas prowadził i jej zaprzestał., 2. Zgłoszenie organowi ewidencyjnemu rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej...

I SA/Wr 2057/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-14

Działalność gospodarczą w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
działalności gospodarczej w rozumieniu ustaw o działalności gospodarczej, pozwalający na uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

SA/Wr 2293/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-18

Czasowe zaniechanie prowadzenia w określonym budynku działalności gospodarczej nie jest równoznaczne ze zmianą charakteru budynku jako związanego z działalnością...
wszystkie budynki będące w posiadaniu Spółdzielni, według stawki odnoszącej się do budynków związanych z działalnością gospodarczą. Zdaniem organu odwoławczego decyzja...

I SA/Wr 2041/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-23

ust. 1 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez zaliczenie gruntów i budynków do kategorii związanych z działalnością gospodarczą w sytuacji, gdy przeważająca...
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie jest konieczne faktyczne użytkowanie nieruchomości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą...

I SA/Wr 2040/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-23

o podatkach i opłatach lokalnych, przez zaliczenie gruntów i budynków do kategorii związanych z działalnością gospodarczą w sytuacji, gdy przeważająca część...
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie jest konieczne faktyczne użytkowanie nieruchomości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Istotne...

II SA/Wr 1056/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-08-21

gospodarczej jako podmiot prowadzący taką działalność, nie może na zasadzie art. 18 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 listopada 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...
, a umowa spółki wiąże nadal pozostałych wspólników i spółka w dalszym ciągu prowadzi swoją działalność jako podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   39