Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1622/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-02-13

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem uregulowane jest w ustawie z dnia 20 czerwca 1997...
przez starostę /art. 102/. Skoro działalność gospodarcza zgłoszona przez skarżącego wymaga zezwolenia na podstawie odrębnej ustawy, to zasadnie odmówiono jej wpisu do ewidencji...

SA/Sz 978/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-04-17

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej jest potwierdzeniem treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez organ ewidencyjny...
r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oddala skargę...

SA/Sz 1124/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-16

Kc/ w pewnych sytuacjach mogą być formą prowadzenia działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy że skargi Jadwigi S. na decyzję Izby...
do rzeczy na podstawie stosunku cywilnoprawnego /art. 53 par. 2 Kc/ w pewnych sytuacjach mogą być formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r...

SA/Sz 1166/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-07-01

Uznanie, że wynajem i dzierżawa obiektów stanowiły działalność gospodarczą Gminy, a nie czerpanie pożytków z prawa własności tych rzeczy w rozumieniu art. 53 par. 2 Kc...
nie przesądza o uznaniu tych czynności za działalność gospodarczą. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Urzędu Miasta i Gminy B.-S. na decyzję Izby...

SA/Sz 1019/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-03-24

Osiągniecie przychodu z wynajmu rzeczy /nieruchomości/, nie stanowiącego przedmiotu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług wynajmu określonych...
nr 148 poz. 719 ze zm./, jest natomiast osiągnięciem przychodu ze źródła przychodów innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza, do którego zryczałtowana forma...

SA/Sz 1421/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-22

Wynajem lokali i budynków użytkowych przez gminę ma charakter działalności gospodarczej, do której art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...
. Spełniała gmina również drugą przesłankę z cytowanego przepisu, że lokale użytkowe nie stanowiły majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako że lokale...

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

o szkolnictwie wyższym, organ podatkowy podkreślił, iż w myśl tego wyłączenia zwolnieniu od podatków nie podlega działalność gospodarcza szkoły wyższej inna niż wymieniona w art. 23...
ust. 2 pkt 1 tejże ustawy i że należy do niej działalność polegająca na wynajmie lokali osobom trzecim na prowadzenie w niej działalności gospodarczej, co oznacza...

SA/Sz 1408/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-08

Osoby, którym przysługuje współwłasność majątku pozostałego po rozwiązaniu spółki i likwidacji działalności gospodarczej, rozporządzają tym majątkiem w drodze zwykłych...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, nie jest to bowiem sprzedaż rzeczy w wykonywaniu działalności gospodarczej. Naczelny Sąd...

SA/Sz 40/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-11-26

wykorzystywane na cele mieszkalne, a w pozostałej części na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uznając, że z ogólnej powierzchni gruntu na cele związane...
z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywana jest część o powierzchni 13.749 m2, zaś część o powierzchni 462 m2 służy celom mieszkalnym oraz, że z ogólnej...

SA/Sz 399/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-07-07

Przepisy art. 2 pkt 6 i art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz.U....
nr 106 poz. 679 ze zm./, z których wynika zakaz łączenia funkcji w zarządzie gminy z działalnością gospodarczą, nie mogą być podstawą stwierdzenia nieważności uchwały...
1   Następne >   +2   +5   +10   20