Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 2363/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-22

nie może mieć charakteru działalności gospodarczej., 1/ Skoro art. 57 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o NBP - Dz.U. 1992 nr 72 poz. 360 ze zm. zwana dalej poprzednią ustawą o NBP...
. o finansach publicznych - Dz.U. nr 155 poz. 1614 ze zm. /zwana dalej ustawą o finansach publicznych/ nie prowadzą działalności gospodarczej to oznacza to, że budynki...

SA/Rz 338/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-24

, gdy mamy do czynienia z wydzieloną działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy...
powierzchnie przeznaczone były pod prowadzenie działalności gospodarczej. Organ I instancji powołał się na motywy rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Naczelnego Sądu...

SA/Rz 595/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-21

. /zwana dalej ustawą o VAT/., W ustaleniach faktycznych zaś podano, że kontrolowany podmiot prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji...
działalności gospodarczej, w którym określono działalność gospodarczą jako działalność handlową - sprzedaż detaliczną i hurtową artykułów branży przemysłowej...

SA/Rz 802/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-22

1. Zasadą wnikającą z art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ jest, że sam podmiot prowadzący...
działalność gospodarczą gdy jest tylko właścicielem przedsiębiorstwa lub organizatorem jego działalności, a nie wykonuje czynności wymagających kwalifikacji nie musi ich posiadać...

SA/Rz 1732/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-02-17

podmioty tego podatku powiązane są profilem działalności gospodarczej. Także nie ma istotnego znaczenia kwestia nierozliczenia się wspólników., Zgodnie z art. 9 ustawy...
jest poza sporem to, że decyzją z dnia 9 sierpnia 1994 r. Burmistrza Miasta z dniem 8 sierpnia 1994 r. wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej Spółkę Cywilną...

SA/Rz 925/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-12-11

również po terminie 1 miesiąca., 2. Uchwała rady gminy stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego, z powodu niezaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego...
. złożył ślubowanie w dniu 19 listopada 2002 r. /protokół z sesji Rady z dnia 19 listopada 2002 r./. Wymieniony prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem majątku...

SA/Rz 2245/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-09-23

działaniami o charakterze gospodarczym, ale są to działania wykraczające poza działalność zakładu pracy chronionej /art. 28 tej ustawy/., . Naczelny Sąd Administracyjny...
na potrzeby prowadzonej przez zakład działalności gospodarczej /L. Etel w glosie do cyt. uchwały z dnia 22 stycznia 1996 r./. Zwolnienie z podatku nie dotyczy natomiast...

SA/Rz 298/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-17

, że pożyczka została mu przyznana na rozpoczęcie działalności gospodarczej, którą prowadzi nieprzerwanie do dnia dzisiejszego., Wyjaśnił, że nieterminowe spłaty pożyczki...
umową pożyczki z Funduszu Pracy, wnioskodawca był zobowiązany do rozpoczęcia działalności gospodarczej i rozliczenia udzielonej pożyczki w terminie do dnia 15.02.1997 r...

SA/Rz 81/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-05-27

od tego czy sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą czy jej nie prowadzi. Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki...
działalności gospodarczej - polegającej na handlu samochodami. Nie ma znaczenia w sprawie pobranie ewentualnej opłaty skarbowej od osób fizycznych, które nabyły - na podstawie...

SA/Rz 38/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-01-24

już działalności gospodarczej, gdyż wystąpiła ze spółki, a zatem przyjąć należy, że spółka ta uległa rozwiązaniu, gdyż jej skład osobowy nie spełniał już wymogów określonych w art...
dotychczas przez skarżącą i Halinę B. działalności gospodarczej, kwestia ta nie ma wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Cytowana ustawa o podatku od towarów...
1   Następne >   +2   +5   8