Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Po 1844/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-25

1. Stowarzyszenia nie są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U....
. W uzasadnieniu wyjaśniono, że stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem było uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem winno być zwolnione od opłaty...

SA/Po 1851/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-03-24

1. Stowarzyszenia nie są podmiotami działalności gospodarczej z ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej., 2. Żaden przepis prawa nie zawiera...
ustawowego upoważnienia dla stowarzyszeń dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek., 3. Pożyczki udzielone przez stowarzyszenie...

SA/Po 524/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-08-28

1. Art. 19 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ nie przewiduje możliwości wykreślenia z ewidencji działalności...
gospodarczej z urzędu wpisu dotyczącego działalności, co do której w późniejszym okresie wprowadzony został wymóg uzyskania koncesji., 2. Przypadek wprowadzenia koncesji...

SA/Po 3225/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-04-08

1. 'Związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej', o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 lit. 'a' ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
roku, w kwocie 35.334,16 zł., Organ pierwszej instancji stwierdził, że jeżeli nieruchomości są we władaniu podmiotu utworzonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej...

SA/Po 3095/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-07-21

działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, a w konsekwencji grunty zabudowane...
tymi obiektami nie służą prowadzonej działalności gospodarczej., 2. Przepisy regulujące obowiązki podatkowe muszą być interpretowane ściśle., Jeżeli zatem ustawodawca...

SA/Po 1463/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-04-14

charakter środków pracy /a nie przedmiotów pracy/ służących do przekształcania przedmiotów pracy w procesie działalności gospodarczej. Dyrektor Urzędu Celnego odmówił...
działające na jej zlecenie maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz innych środków przeznaczonych do prowadzenia określonej w zezwoleniu działalności gospodarczej. Zdaniem...

SA/Po 1972/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-06-08

działalności gospodarczej. oddala skargę. Naczelnik Wydziału Urzędu Miejskiego, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta, decyzją wydaną na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1...
ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/ postanowił wykreślić z ewidencji działalności gospodarczej wpis dotyczący działalności...

II SA/Po 1438-1439/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-04-08

zezwolenia sądu opiekuńczego. Decyzją z dnia 12 lipca 1996 r. Prezydent Miasta P. odmówił dokonania zmiany treści wpisu w ewidencji działalności gospodarczej polegającej...
gospodarczą jako spółka cywilna wystąpili o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej przez wykreślenie z dniem 30 czerwca 1996 r. Mariana J., a w jego miejsce...

SA/Po 839/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-10-05

. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. 41 poz. 325 ze zm./ wyraźnie podkreśla art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach...
przez spółkę w rodzajach działalności nie objętej zezwoleniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów...

SA/Po 1070/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-09-15

w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/., 2. Budownictwo komunalne organów...
przez gminę działalności gospodarczej. Także fakt, że zakup mieszkania nastąpił przed wejściem w życie ustawy, przesądza o nieuwzględnieniu wydatku związanego z uiszczeniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   30