Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 1427/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-17

. 1 ze zm./, przepis ten dotyczy bowiem jedynie jednej z form prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie prowadzonej w oparciu o zgłoszenie do ewidencji., Ratio...
w nim nie pracuje., Zatem podjęcie działalności gospodarczej na podstawie koncesji, aż do momentu jej cofnięcia przez właściwy organ uniemożliwia korzystanie ze statusu osoby...

SA/Kr 60/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-05-09

mieszkalnym opłacany jest według stawek przewidzianych w tym przepisie tylko za ten okres, w którym w lokalach tych prowadzona jest działalność gospodarcza., Za okres...
, w którym w budynku mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza wymiar podatku od nieruchomości od wszystkich lokali w tym budynku dokonywany jest według stawek...

I SA/Kr 2146/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-28

Lokale szkoły wyższej wynajęte osobom trzecim na prowadzenie w nich działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art...
gospodarcza inna niż działalność wymieniona w pkt 1., Do tej innej wydzielonej działalności gospodarczej należy wynajem lokali szkoły wyższej osobom trzecim na prowadzenie...

SA/Kr 1794/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-04-20

Zasiłek dla bezrobotnych nie może być przyznany osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą niezależnie od wysokości dochodu osiąganego z tytułu...
tej działalności. Zasiłek ten nie przysługuje nawet wówczas, gdy działalność gospodarcza nie przyniosła żadnego dochodu /art. 2 ust. 1 pkt 9 lit. 'e' ustawy z dnia 16 października...

I SA/Kr 2147/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-28

1. Lokale szkoły wyższej wynajęte osobom trzecim na prowadzenie w nich działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie...
wydzielona działalność gospodarcza inna niż działalność wymieniona w art. 23 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Akademii...

SA/Kr 2152/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-07-06

Lokale szkoły wyższej wynajęte osobom trzecim na prowadzenie w nich działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art...
, który został wynajęty osobie trzeciej na prowadzenie w nim przez tę osobę działalności gospodarczej - Baru WIARUS., Organy obu instancji stanęły na stanowisku...

SA/Kr 430/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-06-20

Obowiązek uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi /art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23...
grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324/ obejmuje także obrót wyrobami z tych metali. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par...

I SA/Kr 798/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-07-22

1. Sam fakt wynajmowania przez skarżącego na rzecz liceum pomieszczeń nie przesądza o zajmowaniu tej części nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej...
. Dotyczy budynków i gruntów wpisanych do rejestru zabytków 'z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej'., 2. Sam wynajem jako świadczenie usług...

SA/Kr 2741/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-09-21

Dróg Publicznych jest jednostką budżetową, a posiadane przez nią place składowe nie stanowią gruntów związanych z działalnością gospodarczą w myśl art. 5 ust. 2 ustawy...
od nich uiszczać podatek według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, a nie według stawek...

II SA/Kr 1870/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-09-11

części przyziemia budynku mieszkalnego położone go w M. przy ul. Ż.-W. 6a polegającej na wprowadzeniu tam działalności gospodarczej. Czynności te obejmują w szczególności...
:, 1. dokładne określenie rodzaju działalności gospodarczej, zamierzonej do prowadzenia w przedmiotowym budynku,, 2. opracowanie projektu adaptacji części budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   16