Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 526/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-11-25

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać określenie przedmiotu tej działalności. Nie spełnia tego wymagania wskazanie, iż chodzi o wszelką...
działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności koncesjonowanej. oddala skargę w sprawie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Po rozpatrzeniu wniosku...

SA/Ka 1731/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-02-28

Organ ewidencyjny, dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bada, czy wnioskodawca posiada status podmiotu gospodarczego., Odmówi więc wpisania...
', podpisany przez wnioskodawczynię., Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Ch., decyzją z dnia 15 maja 1995 r. odmówił...

I SA/Ka 832/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-12-03

jest stwierdzenie związku pomiędzy gruntem, a działalnością gospodarczą zarówno wówczas, gdy konkretny grunt służy prowadzeniu tej działalności w ten sposób, że już znajdują...
był obliczany z zastosowaniem stawki przewidzianej dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna. W latach 1994 i 1995 strona obliczyła ów...

I SA/Ka 2111/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-17

Grunt /część gruntu/, budynek /część budynku/, część budynku mieszkalnego, zajęte przez podmiot gospodarczy dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, przez cały...
okres posiadania ich przez ten podmiot, w całości są gruntem, częścią gruntu, budynkiem lub częścią budynku związanymi z działalnością gospodarczą tj. gruntem, budynkiem...

SA/Ka 1897/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-05-26

prowadzący działalność gospodarczą oznacza związanie tych budynków i gruntów z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 'a' oraz art. 2 ustawy z 12...
z prowadzoną działalnością gospodarczą, a dla gruntu - stawkę dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Powyższe stanowisko organy administracji samorządowej oparły...

I SA/Ka 729/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-30

jest prowadzenie na opodatkowanym gruncie działalności gospodarczej. Nie jest istotne kto prowadzi działalność gospodarczą czy podmiot, na którym ciąży obowiązek...
w kwocie 512.934,70 zł. Na wymiar podatku złożyło się opodatkowanie:, - budynków mieszkalnych w kwocie 2.2670,36 zł,, - budynków związanych z działalnością gospodarczą...

SA/Ka 531/89 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-10-11

. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ i nie wymaga koncesji /art. 11 tej ustawy/. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Marty N. na decyzję...
Dyrektora Wydziału Przemysłu i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 1989 r. w przedmiocie odmowy zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej...

SA/Ka 960-962/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-12-14

Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej lub pozostawienie 'w stanie likwidacji' podmiotu podatkowego nie oznacza ustania jego bytu prawnego i nie uzasadnia zmiany...
przeznaczenia gruntów i budynków jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...

I SA/Ka 1239/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-10-22

- działalność gospodarczą jako jeden podmiot, będący podatnikiem podatku od towarów usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z czynnościami wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia...
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym. Do celów tego podatku Klub określał się jako podatnik wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej...

SA/Ka 2616/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-10-19

, która wybudowała ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie budowy domów mieszkalnych /art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'd', lecz - co wynika...
mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej /lit. 'd'/., Dokonując analizy stanu prawnego w kwestii...
1   Następne >   +2   +5   +10   27