Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 1816/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-10

i opłatach lokalnych, a nie jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym, zdaniem organu I instancji, bezzasadnie zaniżono wysokość podatku od nieruchomości...
. Jego zdaniem, na podstawie z art. 114 Prawa upadłościowego, syndyk może prowadzić działalność gospodarczą po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, dopiero...

I SA/Gd 2219/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-01

Sprzedaż w wykonywaniu działalności gospodarczej to czynność prawna stanowiąca realizację przedmiotu działalności gospodarczej. W dniu 11 czerwca 1997 r. państwo Teresa...
decyzji w kwocie 746,80 zł., W odwołaniu podniesiono, iż przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości stanowi przychód z działalności gospodarczej, a zatem...

II SA/Gd 1032/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-30

. pozarolniczej działalności gospodarczej, w dniu rejestracji jako bezrobotny, czyli w dniu 16 lutego 1998 r., nie był osobą bezrobotną. , W odwołaniu skarżący twierdził...
, że rejestrując się jako bezrobotny nie prowadził działalności gospodarczej, gdyż mimo dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 20 listopada 1997 r...

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

. 414/, ani za prowadzenie działalności gospodarczej, o jakiej mowa w art. 2a ust. 1 pkt 3a tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
bezrobociu oraz osobę prowadzącą działalność w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej., W świetle przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /art. 2...

I SA/Gd 1876/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-06-06

przychodu, oprócz innych źródeł, nie uzasadnia jego wyodrębnienia ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza i traktowania jako samoistnego źródła przychodu. Osobne...
wymienienie najmu jako źródła przychodu było spowodowane tym, że najem może stanowić także źródło przychodu w odniesieniu do podatników nie prowadzących działalności gospodarczej...

I SA/Gd 14/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-11-14

Nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej wartość nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez podatnika w związku z udzieleniem mu przez osoby fizyczne...
nieoprocentowanych pożyczek pieniężnych, przeznaczonych na spłatę kredytu bankowego, a nie na działalność gospodarczą, stanowiącą źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3...

SA/Gd 1005/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-04-05

Wyraz 'przetwórstwo', użyty w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/, obejmuje nie tylko przerób metali...
w czystej postaci, lecz także odzysk metali szlachetnych z odpadów jubilerskich. oddala skargę w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej...

SA/Gd 1092/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-05-25

w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, lecz ma charakter wykonywania...
od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ ponieważ budynek, w którym wykupił lokal mieszkalny nie został wybudowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej...

SA/Gd 2658/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-10

Przychód uzyskany z wynajęcia środka trwałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest przychodem z tej działalności, a nie przychodem z innego źródła...
osiągniętego przez podatnika w roku 1992 wykazał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 149.822.000 zł oraz dochód z najmu lub dzierżawy w wysokości...

SA/Gd 944/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-11-06

w związku z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisu par. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy...
/. Zatem niższą stawkę podatku od nieruchomości opłaca podatnik od takich budynków, które nie są wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą, lecz wykorzystywane...
1   Następne >   +2   +5   +10   33