Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 605/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-04-24

z działalnością gospodarczą. W trakcie trwania postępowania podatkowego podatnik nie przedłożył innych dowodów, potwierdzających związek funkcjonalny nieruchomości z zakładem pracy...
funkcjonalnie z zakładem pracy chronionej podatnika. Z drugiej strony opodatkowuje się te grunty według stawek należnych od gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Należy...

SA/Bd 50/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-15

listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./, - dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 11c i zostały przez podatnika...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm...

SA/Bd 1138/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-18

z uchwałą zarządu spółki z dnia 31 lipca 1998 r. spółka rozpoczęła działalność gospodarczą od dnia 1 sierpnia 1998 r., Na pozostały majątek przekazany spółce na kapitał...
z użytkowaniem przez Marka K. w miesiącu lipcu 1998 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które weszły...

SA/Bd 658/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-12

urzędowej interpretacji prawa, w sprawach dotyczących samochodów osobowych przerobionych w okresie do dnia 1 stycznia 2001 r. przez osoby prowadzące działalność gospodarczą...
w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym charakter tej działalności wymaga posiadania samochodu ciężarowego;, 3/ przeróbki samochodu, uprawniające go do zaliczenia...

SA/Bd 1170/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-05-06

związek tego wydatku nie tylko z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, co pozostaje poza sporem w rozpoznawanej sprawie, ale przede wszystkim...
do kosztów uzyskania przychodów, to winien on wykazać bezpośredni związek tego wydatku nie tylko z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, co pozostaje poza sporem...

SA/Bd 193/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-18

przed konsekwencjami postępowania byłego wspólnika w spółce, który celowo i świadomie, bez jej wiedzy i woli doprowadził do nagłego przerwania działalności gospodarczej...
r. spółki cywilnej jaką prowadziła wraz z Piotrem K. pod firmą G. s.c. w G., a powstałe w trakcie trwania spółki cywilnej i związane z prowadzoną działalnością...

SA/Bd 2075/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

objętym kontrolą jej działalność gospodarcza obejmowała wyłącznie hurtowy obrót kamieniami szlachetnymi oraz złotem i wyrobami z metali szlachetnych. Jedynym dostawcą...
gminnych i podatkowych o faktycznym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Na fakturach dokumentujących sprzedaż na rzecz firmy GT wskazywał on siedzibę swej firmy...

SA/Bd 1591/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-18

majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odpowiedzialność ta może zostać...

SA/Bd 2265/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

podatkiem dochodowym, jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie nastąpiło ono w wykonywaniu działalności gospodarczej...
jest gruntem rolnym, przeznaczonym pod uprawy rolne z możliwością zabudowy siedliskowej, a więc zabudowy budynkiem mieszkalnym wraz z budynkami gospodarczymi związanymi...

SA/Bd 2115/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

do Waldemara R. firmą D. oraz warunki prowadzonej przez tę ostatnią działalności gospodarczej, sprowadzające się do całkowitego wykorzystywania infrastruktury technicznej...
jako podmiotem gospodarczym z jednej strony oraz spółką prawa handlowego z drugiej strony ma zatem również prawne podstawy a przeprowadzona przez te organy analiza...
1   Następne >   2