Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1545/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-11-27

Nabycie nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy nie prowadzi na niej działalności gospodarczej, ani też nie wykorzystuje...
jej na potrzeby prowadzonej już działalności gospodarczej ze względu na stan nieruchomości wyłącza możliwość zastosowania stawek podatku od nieruchomości określonych dla budynków...

SA/Bk 1311/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-21

Za grunt związany z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31...
ze zm./ należy uznać tylko grunt będący w posiadaniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą inną niż rolna i leśna oraz wyłączony z produkcji rolnej bądź...

SA/Bk 1482/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-05-21

Skarżący twierdzi, iż z samochodu korzystał w jakimś stopniu przy prowadzeniu działalności gospodarczej, podobnie jak z mieszkania, telefonu i innych składników swego...
majątku osobistego. Kwestionuje jednak istnienie związku prawnego pomiędzy tym samochodem i majątkiem ściśle związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organy...

SA/Bk 200/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-02-19

., W uzasadnieniu Urząd Skarbowy podał, że Józef B. od dnia 2 stycznia 1990 r. prowadził działalność gospodarczą w postaci jednoosobowej firmy o nazwie P.H.-U. 'A.-A.' w przedmiocie...
określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr ewid. (...)., Małżonkowie Łucja W.-B. i Józef B. dnia 3 kwietnia 1995 r. złożyli w Urzędzie...

SA/Bk 85-86/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-17

Skoro wszyscy wspólnicy spółka cywilnej zgłosili likwidację działalności spółki i wpis z ewidencji o działalności gospodarczej został wykreślony na mocy art. 19 ust. 1...
pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, to w świetle prawa podmiot gospodarczy w postaci spółki przestał istnieć...

SA/Bk 211/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-04-25

o oddalenie skargi., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga jest niezasadna. Skarżący prowadzili działalność gospodarczą w 1993 r. w postaci spółki...
cywilnej. W myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ podmiotem gospodarczym może być osoba fizyczna, osoba...

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

ze statutu jednostki, planu gospodarczo-finansowego i ewidencji działalności gospodarczej oraz niewyjaśnienie istotnych w sprawie okoliczności faktycznych...
Melioracji i Użytków Zielonych F. oraz planu rzeczowo-finansowego gospodarki tego Instytutu i podległego Zakładu B., tudzież prowadzonej działalności gospodarczej. Stosownie...

SA/Bk 904-906/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-06-28

2.025,54 zł, w miejsce zeznanego 354,40 zł. W uzasadnieniach obu decyzji podano, że obaj podatnicy wraz ze S. H. prowadzili w 1995 r. działalność gospodarczą w formie spółki...
działalności gospodarczej oraz dochód przypadający na każdego wspólnika w kwocie 12.883,18 zł zamiast zdeklarowanej kwoty w zeznaniu podatkowym - 4.924,91 zł. Spowodowało...

SA/Bk 153-154/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-02-19

. Przez cały okres od chwili rejestracji spółka cywilna wpisana jest w ewidencji działalności gospodarczej pod tym samym numerem - 350. Ten sam też jest numer identyfikacji...
. Okoliczność zaś, że Spółka obecnie nie prowadzi gorzelni nie ma żadnego znaczenia, dowodzi bowiem tylko o zmianie profilu działalności gospodarczej. Podano też, że organ...

SA/Bk 322/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-10

działalności gospodarczej /par. 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego przychodów...
z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej - Dz.U. nr 35 poz. 203 ze zm./. oddala skargę w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia do podatków obrotowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   13