Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

majątkowych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych było wykorzystywanie ich na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą /środki trwałe...
, były składnikiem kosztów działalności gospodarczej i zarazem instrumentem gromadzenia środków pieniężnych na odtworzenie kapitału /H. Litwińczuk; Prawo bilansowe i podatkowe...

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

./ i to, że poprzednie zwolnienie od podatku przyznane na podstawie ustawy z dnia 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem zagranicznym /Dz.U. nr 41 poz. 325 ze zm./ stało...
na brak związku tych wydatków z prowadzoną w okresie opodatkowanym działalnością gospodarczą, a tylko wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów mogą być uznane za koszty...

FSA 2/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-14

, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych członków spółdzielni /a do takich należy zaopatrzenie w energię cieplną/ jest przedmiotem działalności spółdzielni...
tu jednak o sytuacje, w których gmina, w celu realizacji swoich zadań, zawiera umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na przykład na wykonanie określonych robót lub usług...

FSA 1/99 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

się, które służyły jej do użytku osobistego, domowego lub zawodowego albo do prowadzenia działalności gospodarczej. Stosownie do postanowień par. 4 rozporządzenia Ministra...
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz...

FSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-19

mieszkalnych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub usług mieszkaniowych'. Jednocześnie w par. 1 rozporządzenia...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

lub badawczych, przywożonych dla przedszkoli, szkół, instytucji i placówek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych, z wyłączeniem przywożonych do działalności gospodarczej...
bowiem to, aby pobór dochodów budżetowych był pełny i terminowy oraz podlegał szczególnej ochronie ze względu na jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie., Naczelny Sąd...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

o podatku od towarów i usług., Strona skarżąca podniosła, że przedmiotem jej działalności był obrót licencjami dotyczącymi programów komputerowych oraz usługi w zakresie...
niematerialnych i prawnych, co nie powoduje jednak, że przestały one stanowić dobra niematerialne. W praktyce gospodarczej nie każdemu obrotowi oprogramowaniem komputerowym towarzyszyć...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

wysokość takiego zobowiązania., Przestawione wątpliwości powstały na tle następującego stanu faktycznego sprawy:, Kazimierz W. prowadzący działalność gospodarczą...
, do obrotu gospodarczego wprowadzony został z przeznaczeniem na cele grzewcze. W tym bowiem czasie w obrocie prawnym znajdowały się ostateczne decyzje organów celnych, którymi...

OSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

i gospodarczej oraz posadowieniu schodów i zadaszeniu wejścia do budynku przy ul N. 56A, a także powierza się wykonanie uchwał Zarządowi Dzielnicy., Z dołączonych do uchwał...
o samorządzie gminnym określających nadzór nad działalnością komunalną. Działalność rady dzielnicy i zarządu dzielnicy jest objęta jedynie nadzorem sprawowanym przez organy...

FSA 1/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-09-25

rozstrzygnięcia powołano art. 104 Kpa oraz art. 80 ust. 1 prawa celnego oraz par. 1-3 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r...
rozstrzygnięcia podał art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa oraz art. 80 ust. 1 prawa celnego i rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 czerwca 1996 r...