Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III CZP 6/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-03-14

Udział kapitałowy gminy w banku działającym w formie spółki akcyjnej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca...
może być uznany za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm...

OPS 5/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

Osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej, może być pozbawiona statusu bezrobotnego w wyniku wznowienia postępowania w sprawie o przyznanie...
zasiłku dla bezrobotnego z tego powodu, że jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, chyba że wykaże, iż nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia...

III AZP 25/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-18

Grunty zajęte na ośrodek wczasowy przedsiębiorstwa państwowego, który jest wykorzystywany sezonowo, są gruntami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej...
prawne przekazane postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1993 r. III ARN 42/92, Czy za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5 ust...

FPS 11/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-12

1. Narodowy Bank Polski nie jest zakładem budżetowym, w związku z czym określenia: 'działalność gospodarcza' o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5...
Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, czy określenia działalność gospodarcza o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r...

OPS 11/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-09

lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz.U. nr 19 poz. 145 ze zm./ i art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...
również art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, regulujący - między innymi - zastępstwo procesowe podmiotów...

III AZP 24/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-26

Spółki utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325; zm. Dz.U....
na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. 1989 nr 41 poz. 325 ze zm./ z dniem wejścia w życie ustawy...

III AZP 5/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-10-27

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu...
, których wydobywanie podlega prawu górniczemu /M.P. nr 20 poz. 151/ za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo prowadzące eksploatację złoża...

OPS 13/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest okresem podlegania tej osoby ubezpieczeniu społecznemu z tytułu...
zarejestrowania można zaliczyć także okres pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystywanego w czasie zarejestrowanej działalności gospodarczej., podjął następującą uchwałę...

FPS 4/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-05-19

wierzytelności: a/ w okresie od 18 marca 1992 r. do 4 lipca 1993 r., gdy sprzedawcą był podmiot wykonujący działalność gospodarczą /w zakresie obrotu wierzytelnościami/; b...
./ przy umowie sprzedaży wierzytelności przysługuje tylko wówczas, gdy sprzedaje je podmiot określany do dnia 4 lipca 1993 r. jako wykonujący działalność gospodarczą, a później...

FPS 5/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-29

./ małżonkowi prowadzącemu indywidualną działalność gospodarczą, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego w oparciu o zgłoszenie rejestracyjne dokonane...
przez drugiego małżonka, w okresie gdy działalność gospodarcza prowadzona była wspólnie przez oboje małżonków, jednak nie w ramach spółki nie posiadającej osobowości prawnej...
1   Następne >   +2   +5   9